Algemene voorwaarden

Algemene verkoopvoorwaarden van Karl Buschmann Maschinenbau GmbH

§ 1 Toepassings en geldingsgebied

1.1
De volgende algemene verkoopvoorwaarden (AVV) gelden voor alle leveringen, diensten en aanbiedingen tussen ons en bedrijven, juridische personen van het publiekrecht of een openbaar lichaam en - indien van toepassing - tegenover consumenten in de zin van § 13 BGB (hierna "Klant").

1.2
De AVV gelden in het bijzonder voor verdragen over de verkoop en/of de levering van bewegende zaken ("Goederen"), ongeacht of we die goederen zelf hebben geproduceerd of bij leveranciers hebben aangekocht (§ 433, § 651 BGB). Indien er niets anders is overeengekomen, gelden de AVV in de op het moment van de bestelling van de klant geldende resp. in elk geval in de oorspronkelijk aan hem in tekstvorm meegedeelde versie als raamovereenkomst voor gelijkaardige overeenkomsten met de klant, zonder dat we in elk afzonderlijk geval opnieuw daarop moeten wijzen.

1.3
Uitsluitend onze AVV zijn geldig. Afwijkende, in strijd zijnde of aanvullende algemene voorwaarden van de klant worden alleen dan en in zoverre een onderdeel van de overeenkomst als wij de geldigheid ervan uitdrukkelijk hebben toegestaan. Deze vereiste tot toestemming geldt in alle gevallen, en bijvoorbeeld ook wanneer wij de AVV van de klant kennen en de levering aan hem zonder voorbehoud uitvoeren.

1.4
In bijzondere gevallen gesloten afzonderlijke overeenkomsten met de klant (inclusief aanvullende werkzaamheden, uitbreidingen en wijzigingen) hebben in alle gevallen voorrang op deze AVV. Voor de inhoud van dergelijke overeenkomsten is - behoudens tegenbewijs - een schriftelijke overeenkomst resp. onze schriftelijke bevestiging doorslaggevend.
1.5
Wettelijke verklaringen en kennisgevingen die na het sluiten van de overeenkomst door de klant aan ons moeten worden overhandigd, bijv. vastleggen van termijnen, kennisgeving van defecten, kennisgeving van opzegging of korting, moeten in de schriftelijke vorm worden verstrekt om werkzaam te zijn.

1.6
Opmerkingen over de geldigheid van wettelijke voorschriften hebben enkel een verduidelijkende functie. Ook zonder een dergelijke verduidelijking zijn deze wettelijke voorschriften van kracht, voor zover ze in deze AVV niet onmiddellijk worden gewijzigd of niet uitdrukkelijk worden uitgesloten.


§ 2 Geschillenbeslechting met consumenten

Karl Buschmann Maschinenbau GmbH beslecht geen geschillen met de consument in overeenstemming met de wetgeving inzake beslechting van consumentengeschillen. Geschillen over de gesloten overeenkomst en de uitvoering ervan kunnen via een bemiddelende instantie worden bijgelegd.

Handwerkskammer Düsseldorf Bemiddelende Instantie
Georg-Schulhoff-Platz 1
40221 Düsseldorf
Tel.: 0211-87950
Fax: 0211-8795110
E-mail: info@hwk-duesseldorf.de
Website: www.hwk-duesseldorf.de

§ 3 Aanbiedingen en sluiten van overeenkomst

3.1
Onze aanbiedingen zijn vrijblijvend en niet-bindend. Dit geldt ook wanneer we de klant catalogussen, technische documentatie (bijv. tekeningen, schema’s, berekeningen, calculaties, verwijzingen naar DIN-normen, nieuwsbrieven); andere productbeschrijvingen of documenten - ook in elektronische vorm - verstrekt hebben waarvan wij het eigendoms- en auteursrecht voorbehouden.

3.2
De bestelling van de goederen door de klant geldt als bindend contractaanbod. Indien uit de bestelling niets anders blijkt, hebben wij het recht dit contractaanbod binnen een termijn van 3 weken na ontvangst te accepteren.

3.3
Deze acceptatie kan ofwel schriftelijk (bijv. door orderbevestiging) of door het leveren van de goederen aan de klant worden meegedeeld.

3.4
Voor de inhoud van de overeenkomst, in het bijzonder de te verlenen services, is alleen onze orderbevestiging doorslaggevend. Aanvullende overeenkomsten, wijzigingen en uitbreidingen zijn alleen geldig wanneer wij deze schriftelijk bevestigen.

3.5
Indien verkopers of handelsvertegenwoordigers mondeling aanvullende overeenkomsten sluiten of verklaringen doen die niet in de schriftelijke overeenkomst vermeld zijn, is daar altijd onze schriftelijke bevestiging voor nodig.

§ 4 Leveringsvoorwaarden

4.1
De leveringstermijn wordt afzonderlijk overeengekomen resp. door ons aangegeven bij de acceptatie van de bestelling. Als dit niet het geval is, bedraagt de leveringstermijn 4 weken vanaf het moment waarop de overeenkomst gesloten is.

4.2
Indien wij bindende leveringstermijnen niet kunnen naleven om redenen die we niet moeten verantwoorden (service niet beschikbaar), dan zullen wij de klant daar onmiddellijk van op de hoogte brengen en hem tegelijkertijd de verwachte nieuwe leveringstermijn melden. Als de service ook binnen de nieuwe leveringstermijn niet beschikbaar is, hebben wij het recht de overeenkomst volledig of gedeeltelijk op te zeggen; reeds door de klant gemaakte betalingen zullen wij dan onmiddellijk terugbetalen. Het niet beschikbaar zijn van de service treedt in deze zin in het bijzonder op wanneer de leverancier ons niet op tijd geleverd heeft, we een gelijke vervangende overeenkomst hebben gesloten, noch ons, noch de leverancier schuld treft of we in een uitzonderlijk geval niet verplicht zijn de service te verlenen.

4.3
Er wordt volgens de wettelijke voorschriften bepaald vanaf wanneer er sprake is van een vertraging van de levering. In alle gevallen is een herinnering door de klant echter noodzakelijk. Als er sprake is van een vertraging van de levering, dan kan de klant een forfaitaire vergoeding krijgen voor de door de vertraging opgelopen schade. De forfaitaire schadevergoeding voor de vertraging bedraagt voor elke volledig beëindigde kalenderweek 0,5% van de nettoprijs (waarde van levering), dit kan in totaal oplopen tot 5% van de waarde van de te laat geleverde goederen. Wij behouden ons het recht voor te bewijzen dat de klant helemaal geen schade heeft geleden of dat de schade aanzienlijk geringer is dan de hier vermelde forfaitaire schadevergoeding.

4.4
De rechten van de klant overeenkomstig § 8 van deze AVV en onze wettelijke rechten, in het bijzonder bij een uitsluiting van de leveringsplicht (bijv. Omdat het onmogelijk of onredelijk is om de services en/of vervolgprestaties te leveren) blijven ongewijzigd.

4.5
Wij hebben het recht gedeeltelijke leveringen te doen wanneer

  • de gedeeltelijke levering voor de klant in het kader van de bepalingen van de overeenkomst van toepassing is
  • de levering van de overige bestelde goederen is gegarandeerd en
  • de klant hierdoor niet aanzienlijk veel extra werk moet uitvoeren en er geen extra kosten voor hem ontstaan (tenzij wij bereid zijn deze extra kosten op ons te nemen).

4.6
Wij zijn eveneens niet aansprakelijk voor een onmogelijke levering of voor vertragingen bij de levering indien deze door overmacht of andere, op het moment van het sluiten van de overeenkomst niet voorspelbare gebeurtenissen (bijv. bedrijfsstoringen van eender welke aard dan ook, problemen bij de materiaal- of energietoevoer, transportvertragingen, rechtmatige uitsluitingen, gebrek aan arbeidskrachten, energie of grondstoffen, problemen met het verkrijgen van de noodzakelijke overheidsvergunningen, overheidsmaatregelen of de uitblijvende, onjuiste of niet tijdige aanlevering door leveranciers) zijn veroorzaakt, die wij niet moeten verantwoorden. Indien zulke gebeurtenissen ons de prestatie of de levering aanzienlijk moeilijker of onmogelijk maken en deze belemmering niet enkel tijdelijk is, dan hebben wij eveneens het recht de overeenkomst op te zeggen. Bij belemmeringen van tijdelijke duur wordt de termijn voor de levering of de prestatie verlengd of wordt de termijn voor de prestatie of de levering verschoven met een termijn die gelijk is aan de periode van de belemmering plus een bepaalde opstartperiode. Indien de klant door de vertraging de levering of de prestatie niet denkt te accepteren, kan hij door middel van onmiddellijke schriftelijke kennisgeving aan ons de overeenkomst opzeggen.

§ 5 Levering en risico-overdracht

5.1
De levering gebeurt vanuit het magazijn, waar ook de plaats van uitvoering voor de levering en een eventuele vervolgprestatie is. Dit is onze hoofdzetel in Hamminkeln. Op verzoek en op kosten van de klant worden de goederen naar een andere locatie verzonden (postorder). Indien er niets anders is overeengekomen, hebben wij het recht om de verzendingswijze (in het bijzonder transportbedrijven, verzendroute, verpakking) zelf te bepalen.

5.2
Het risico op een toevallige vernietiging of verslechtering van de goederen wordt ten laatste bij de overhandiging aan de klant overgedragen. Bij een postorder wordt het risico op een toevallige vernietiging of verslechtering van de goederen en het risico op vertraging echter reeds bij de levering van de goederen aan de expediteur, de transporteur of de persoon of organisatie die belast is met het uitvoeren van de verzending overgedragen. Indien er een acceptatie is overeengekomen, dan is die doorslaggevend voor de risico-overdracht. Ook voor het overige gelden voor een overeengekomen acceptatie de wettelijke voorschriften van de wetgeving inzake arbeidscontracten. Als de klant de goederen met vertraging komt ophalen, wordt de overdracht resp. de acceptatie nog steeds als uitgevoerd beschouwd.
5.3
Bij crediteursverzuim door de klant, werkt de klant niet meer of loopt onze levering vertraging op door andere, door de klant te verantwoorden redenen, dan hebben wij het recht een compensatie te vragen voor de hierdoor opgelopen schade inclusief de extra kosten (bijv. opslagkosten). Hiervoor berekenen we een forfaitaire schadevergoeding van 0,5% van de waarde van de levering per kalenderweek tot een totaal van maximaal 5%, te beginnen bij de levertermijn resp. - bij het ontbreken van een levertermijn - de mededeling dat de goederen klaar zijn voor verzending. Het bewijs van een hogere schade en onze juridische vorderingen (in het bijzonder de compensatie van extra kosten, een passende schadevergoeding, een opzegging) blijven ongewijzigd; het vast bedrag wordt dan echter op basis van verdere geldvorderingen berekend. De koper kan dan altijd aantonen dat wij helemaal geen schade hebben geleden of dat de schade aanzienlijk geringer is dan de hier vermelde forfaitaire schadevergoeding.

§ 6 Prijzen en betaalvoorwaarden

6.1
Indien niet anders is aangegeven, zijn wij dertig dagen vanaf de datum van het aanbod gebonden aan de daarin vermelde prijs. Bij het ontbreken van een speciale overeenkomst gelden deze prijzen bij de levering af fabriek, maar uitsluitend de verpakking. Voor het verwijderen van de verpakking moet de tegenpartij instaan. De prijzen zijn inclusief wettelijk aan te rekenen btw-tarief.

6.2
Bij een postorder (§ 4 sectie 1) staat de klant in voor de transportkosten vanaf het magazijn, alsook voor de kosten van een evt. door de klant gewenste transportverzekering. De klant staat in voor alle accijnzen, provisies, belastingen en overige fiscale en sociale heffingen.

6.3
De aankoopprijs is verschuldigd en te betalen binnen een termijn van 14 dagen vanaf facturering en levering resp. acceptatie van de goederen. Wij hebben echter - ook in het kader van een lopende zakelijke relatie - op elk moment het recht een levering geheel of gedeeltelijk enkel bij vooruitbetaling uit te voeren. Ten laatste bij de orderbevestiging melden wij een overeenkomstige reservering. Kortingen dienen vooraf te worden overeengekomen. Als er een korting is overeengekomen, dan moet de betaling binnen een termijn van 10 dagen na de factuurdatum en levering resp. acceptatie van de goederen gebeuren. Doorslaggevend is het moment waarop we het bedrag hebben ontvangen op onze rekening. Als we het bedrag later ontvangen, vervalt de korting.

6.4
Na deze betaaltermijn komt de klant in gebreke. Tijdens deze vertraging moet de aankoopprijs met de op dat moment geldende wettelijke rentevoet voor vertraging worden verhoogd. Wij behouden ons het recht voor aanvullende kosten wegens schade door vertraging aan te rekenen. Tegenover handelaars blijft onze aanspraak op nalatigheidsinteresten (§ 353 HGB) ongewijzigd.

6.5
De klant heeft enkel recht op verrekening of terugbetaling als een aanspraak rechtskrachtig is vastgesteld of onbestreden is. Bij defecten aan de levering blijven de conflicterende rechten van de klant, in het bijzonder overeenk. § 7 sectie 6 zin 2 van deze AVV, ongewijzigd.

6.6
Als na het openen van de overeenkomst duidelijk wordt, bijv. door verzoek tot opening van een insolventieprocedure, dat onze aanspraak op de aankoopprijs door slechte prestaties van de klant in het gedrang komt, dan hebben wij volgens de wettelijke voorschriften het recht om de levering te weigeren tot levering en - evt. na het vaststellen van de termijn - de overeenkomst op te zeggen (§ 321 BGB). Bij overeenkomsten over de productie van onredelijke items (individuele productie), kunnen wij die overeenkomst onmiddellijk opzeggen; de wettelijke regelingen inzake de overbodigheid van het vaststellen van een termijn blijven ongewijzigd.

§ 7 Eigendomsvoorbehoud

7.1
Totdat al onze openstaande en toekomstige vorderingen uit het koopcontract zijn betaald en totdat er een lopende zakelijke relatie is (gegarandeerde vorderingen), behouden wij het eigendomsrecht op de verkochte goederen.

7.2
De goederen waarop een voorbehoud van eigendom berust, mogen voor een volledige betaling van de gegarandeerde vorderingen noch aan derden worden verkocht, noch als garantie worden aangeboden. De klant moet ons onmiddellijk schriftelijk op de hoogte brengen wanneer er een verzoek wordt gedaan om een insolventieprocedure te starten of indien derden toegang krijgen (bijv. beslag) op de desbetreffende goederen.

7.3
Bij gedragingen van de klant die in strijd zijn met deze overeenkomst, in het bijzonder bi het niet betalen van de verschuldigde aankoopprijs, hebben wij het recht overeenkomstig de wettelijke voorschriften de overeenkomst op te zeggen en de goederen op grond van het eigendomsvoorbehoud en de opzegging van de overeenkomst terug te eisen. Als de klant de verschuldigde aankoopprijs niet betaal, mogen wij deze rechten alleen geldend maken als we de koper voordien zonder succes een passende termijn voor de betaling hebben gegeven en een dergelijke vaststelling van de termijn volgens de wettelijke voorschriften overbodig is.

7.4
De klant is tot op het moment van de opzegging zoals hieronder aangegeven (c) bevoegd om de goederen waarop eigendomrsrecht berust bij een normaal gang van zaken door te verkopen of te bewerken. In dit geval gelden aanvullend de volgende bepalingen.

(a)
Het eigendomsvoorbehoud geldt in de volle omvang voor de door verwerking, menging of combinatie van onze goederen ontstane resultaten, waarbij wij de producent zijn. Als er bij een verwerking, menging of combinatie van goederen van derden eigendomsrechten van deze derde partijen blijven bestaan, dan verwerven wij mede-eigendom in de verhouding van factuurwaarden van de verwerkte, gemengde of gecombineerde goederen. Voor het overige geldt voor het ontstane resultaat hetzelfde als voor de met eigendomsvoorbehoud geleverde goederen.

(b)
De door de herverkoop van de goederen of het resultaat ontstane vorderingen tegen derden staat de klant overeenkomstig de vorige sectie aan ons af, ofwel in hun geheel, ofwel ter hoogte van ons aandeel van de mede-eigendom. Wij aanvaarden de vorderingen. De in sectie 2 vermelde plichten van de klant gelden ook voor wat betreft de afgestane vorderingen.

(c)
De klant blijft naast ons gemachtigd voor het innen van de vordering. Wij verplichten ons ertoe de vordering niet te innen, zolang de klant voldoet aan zijn betalingsverplichtingen tegenover ons, hij geen gebrekkige prestaties levert en wij het eigendomsvoorbehoud niet geldend maken door een recht uit te oefenen overeenk. sectie 3. Als dit echter het geval is, dan kunnen wij vragen dat de klant ons de afgestane vorderingen en de overeenkomstige debiteur aan ons bekend maakt, ons alle informatie verschaft die nodig is voor het innen hiervan, ons de bijhorende documenten verstrekt en deze overdracht meedeelt aan de debiteur (derden). Bovendien hebben wij in dit geval het recht bezwaar te maken tegen de bevoegdheid van de klant om de goederen met eigendomsvoorbehoud verder te verkopen en te verwerken.

(d)
Als de realisatiewaarde van de zekerheden meer dan 10%
hoger is dan onze vorderingen, dan zullen wij op verzoek van de klant zekerheden naar onze keuze vrijgeven.

§ 8 Vorderingen door gebreken

8.1
Voor de rechten van de klant bij materiële en juridische gebreken (inclusief verkeerde leveringen en leveringen in een verminderde hoeveelheid, alsook een niet-correcte montage of een gebrekkige montagehandleiding) gelden de wettelijke voorschriften, indien hierna niets anders is aangegeven. In alle gevallen blijven de wettelijke voorschriften ongewijzigd bij een definitieve levering van de goederen aan de consument (regres van leverancier overeenk. §§ 478, 479 BGB).

8.2
De grondslag voor onze aansprakelijkheid voor gebreken is vooral de betreffende de eigenschappen van de goederen gesloten overeenkomst. Als overeenkomst betreffende de eigenschappen van de goederen gelden de als dusdanig aangeduide productbeschrijvingen van de fabrikant, die voor de bestelling aan de klant zijn overhandigd of op dezelfde wijze als deze algemene voorwaarden in de overeenkomst zijn opgenomen.

8.3
Als er verkopen plaatsvinden na monsterneming en/of inspectierapport na eerste monsterneming, dan moeten de contractpartijen het erover eens zijn dat het bij de monsternemingen en inspectierapporten na eerste monsterneming om een beschrijving van de eigenschappen gaat. Wij garanderen enkel de uitdrukkelijk als richtwaarde van een inspectierapport vermelde parameters, ook tijdens de productie en bij modificaties van het product, en in overeenstemming met de overeengekomen testintervallen. Grotere afwijkingen zijn, indien dit niet de contractuele doeleinden van het product betreft, irrelevant in het kader van de technisch gangbare aanpassingen. Er mag geen bezwaar worden geuit tegen commercieel gangbare en/of technisch niet te vermijden afwijkingen van het product ten opzichte van het typepatroon

8.4
Voor schade die voortvloeit uit het niet in acht nemen van informatie betreffende opstelling, bedrijf en gebruik en waarschuwingen op het product, kunnen wij in geen geval aansprakelijk worden gesteld. Bovendien wordt geen garantie verleend voor schade die om een van de volgende redenen is opgetreden: Niet-geschikt of niet-correct gebruik, gebrekkige montage resp. inbedrijfstelling door de contractpartner of door derden, natuurlijke slijtage, slijtage door bovengemiddelde belasting, in het bijzonder van lagers en pakkingselementen, verkeerde of onzorgvuldige behandeling, niet-geschikte productiematerialen, alternatieve materialen, slechte bouwwerken, niet-geschikte bouwgrond, stroomschommelingen en het ontbreken van een noodstroomvoorziening, chemische, elektrochemische of elektrische invloeden, indien wij daar niet de schuld voor hebben. De klant is ervan op de hoogte dat er bij het aangekochte item door contact met agressieve middelen (bijv. drijfmest of rioolwater) corrosie kan optreden; dit geldt niet als een defect aan het product.

8.5
Indien de producteigenschappen niet zijn overeengekomen, moet overeenkomstig de wettelijke regeling worden beoordeeld of er al dan niet sprake is van een defect (§ 434 sectie 1 zin 2 en 3 BGB). Wij zijn echter niet aansprakelijk voor openbare verklaringen van de fabrikant of bijzondere derde partijen (bijv. reclame).

8.6
Wanneer de koper een vordering door gebreken heeft, wordt ervan uitgegaan dat deze zijn wettelijke onderzoeks- en kennisgevingsplichten (§§ 377, 381 HGB) is nagekomen. Als er tijdens het onderzoek of op een later moment een gebrek wordt vastgesteld, dan moeten wij daarvan onmiddellijk een schriftelijke kennisgeving ontvangen. Een onmiddellijke kennisgeving is een kennisgeving die binnen 2 weken wordt gemaakt, waarbij het voor de naleving van de termijn voldoende is dat de kennisgeving op tijd wordt verzonden. Onafhankelijk van deze onderzoeks- en kennisgevingsplicht moet de klant duidelijke gebreken (inclusief verkeerde levering en levering van een verminderde hoeveelheid) binnen een termijn van 2 weken vanaf de levering een schriftelijke kennisgeving maken, waarbij het ook hier voor de naleving van de termijn voldoende is dat de kennisgeving op tijd wordt verzonden. Als de klant verzuimt op correcte wijze het onderzoek uit te voeren of gebreken te melden, dan is onze aansprakelijkheid voor de niet-gemelde gebreken uitgesloten.

8.7
Als het geleverde item gebrekkig is, kunnen we eerst kiezen of we vervolgprestaties zullen leveren door het gebrek te verhelpen (herstelling) of een niet-gebrekkig item zullen leveren (levering vervangingsitem). Ons recht om de vervolgprestaties volgens de wettelijke bepalingen te weigeren, blijft ongewijzigd. Wij hebben het recht om de levering van de vervolgprestatie afhankelijk te maken van het feit of de klant de verschuldigde aankoopprijs betaalt. De klant heeft echter het recht een deel van de aankoopprijs dat in verhouding staat met het gebrek niet te betalen.

8.8
De klant moet ons de nodige tijd en gelegenheid geven voor het leveren van de vervolgprestaties, in het bijzonder om de goederen waarover een klacht was te overhandigen voor controledoeleinden. In geval van een vervanging moet de klant ons het gebrekkige item terugbezorgen overeenkomstig de wettelijke voorschriften. Indien wij oorspronkelijk niet verplicht waren tot het inbouwen, moet bij een vervanging het gebrekkige item niet worden uitgebouwd en moet het nieuwe item niet worden ingebouwd.

8.9
De kosten die moeten worden gemaakt voor de vervolgprestaties en het onderzoek, in het bijzonder transport-, infrastructuur-, arbeids- en materiaalkosten (niet uit- en inbouwkosten) zijn ten laste van ons, wanneer er daadwerkelijk sprake is van een gebrek. Anders kunnen wij vragen de kosten die zijn ontstaan door het onterechte verzoek om een gebrek te verhelpen (in het bijzonder onderzoeks- en transportkosten) te vergoeden, dat wil zeggen dat het ontbrekende gebrek niet wort erkend voor de klant.

8.10
Wanneer de vervolgprestatie is mislukt of een door de klant te bepalen gepaste termijn voor de vervolgprestatie zonder resultaat is verstreken of volgens de wettelijke voorschriften overbodig is, kan de klant het aankoopcontract opzeggen of de aankoopprijs verlagen. Bij een irrelevant gebrek is er echter geen recht op opzegging.

8.11
Ook bij gebreken kan de klant enkel vorderingen maken op schadeloosstellingen en vergoedingen van zinloze kosten in overeenstemming met hetgeen vermeld is in § 8, voor het overige zijn deze vorderingen uitgesloten.

8.12
Als de klant er door een juridisch of materieel gebrek na een mislukte vervolgprestatie ervoor kiest om de overeenkomst op te zeggen, dan kan hij geen schadeloosstelling eisen voor dat defect. Als de klant na een mislukte vervolgprestatie kiest voor een schadeloosstelling, dan blijven de goederen bij de contractant indien dat voor hem redelijk is. De schadeloosstelling blijft dan beperkt tot het verschil tussen de aankoopprijs en de waarde van het gebrekkige item. Dit geldt niet wanneer de contractschending op kwaadaardige wijze is veroorzaakt.

8.13
De garantie van Karl Buschmann Maschinenbau GmbH vervalt wanneer de contractant wijzigingen heeft aangebracht of reparaties heeft uitgevoerd.

8.14
Karl Buschmann Maschinenbau GmbH geeft in het bijzonder niet de garantie dat het meststof op een optimale manier zonder vaste stoffen wordt vermengd.

§ 9 Overige aansprakelijkheid

9.1
Voor zover er niets anders blijkt uit deze AVV en de volgende bepalingen, zijn wij overeenkomstig de wettelijke voorschriften aansprakelijk bij een schending van de contractuele en extracontractuele plichten.

9.2
Wij zijn aansprakelijk voor de schade, om welke rechtsgrond dan ook, bij kwaad opzet en grove nalatigheid. Bij een simpele nalatigheid zijn wij volgens mildere aansprakelijkheidscriteria, overeenkomstig de wettelijke voorschriften (bijv. voor het zorgen voor eigen aangelegenheden) enkel aansprakelijk
a) voor schade die voortvloeit uit de dood, lichamelijk letsel of schade voor de gezondheid
b) voor schade die voortvloeit uit een niet-irrelevante schending van een belangrijke contractuele verplichting (verplichting die moet worden nagekomen opdat de overeenkomst überhaupt op correcte wijze kan worden uitgevoerd en waarvan de contractant ook regelmatig verwacht en mag verwachten dat die wordt nagekomen); in dit geval wordt onze aansprakelijkheid echter beperkt tot het vergoeden van de voorspelbare, normaal altijd optredende schade.

9.3
De in sectie 2 vermelde beperkingen op de aansprakelijkheid gelden ook bij plichtsverzuim door bijv. personen te bevoordelen voor wiens fouten wij overeenkomstig de wettelijke voorschriften aansprakelijk zijn. Deze gelden niet wanneer wij een gebrek kwaadwillig verzwijgen of, garantie voor de eigenschappen van de goederen geven en voor vorderingen van de klant overeenkomstig de wetgeving inzake productaansprakelijkheid.

9.4
Bij een plichtsverzuim waarbij geen sprake is van een gebrek, kan de klant de overeenkomst enkel opzeggen wanneer wij aansprakelijk zijn voor het plichtsverzuim. Een vrij recht op opzegging van de klant (in het bijzonder overeenk. § 651, § 649 BGB) wordt uitgesloten. Voor het overige gelden de wettelijke voorschriften en rechtsgevolgen.
9.5
Bij een productie resp. fabricage van het geleverde item volgens een tekening, bestek of technische specificaties van e klant, zijn wij enkel aansprakelijk voor de correcte uitvoering op basis van deze informatie. Het risico om zulke productdelen op basis van tekeningen und bindende instructies voor wat betreft de constructie te commercialiseren, wordt uitsluitend gedragen door de contractant.

§ 10 Verjaring

10.1
In afwijking van § 438 sectie 1 nr. 3 BGB bedraagt de algemene verjaringstermijn voor vorderingen wegens materiële en juridische gebreken een jaar vanaf de levering. Indien er een keuring en aanvaarding van de goederen is overeengekomen, begint de verjaring vanaf deze keuring en aanvaarding.

Als de klant ondernemer of handelaar is in de zin van de HGB, dan wordt de garantie bij een gebruikt item uitgesloten.

10.2
Deze verjaringstermijnen van het kooprecht gelden ook voor contractuele en extracontractuele vorderingen tot schadeloosstelling van de klant die betrekking hebben op een gebrek van het item, dat wil zeggen dat de toepassing van de regelmatige wettelijke verjaring (§ 195, § 199 BGB) in uitzonderlijke gevallen tot een kortere verjaring zal leiden. Vorderingen tot schadeloosstelling van de klant overeenk. § 8 sectie 2 zin 1
en zin 2 (a) en overeenkomstig de wetgeving inzake productaansprakelijkheid verjaren echter uitsluitend na de wettelijke verjaringstermijnen.

§ 11 Gebruiksrechten

11.1
Door betaling van onze vorderingen krijgt de klant noch een eenvoudig, noch een uitsluitend gebruiksrecht in de zin van de wetgeving inzake auteursrecht. Alle rechten blijven van ons.
11.2
Dit geldt ook voor gemaakte schetsen, ontwerpen, werktekeningen, overtrekken, kopieën, etc. Deze documenten blijven ook na betaling onze eigendom, moeten op vertrouwelijke wijze door de klant worden behandeld en mogen niet toegankelijk worden gemaakt door derden.

§ 12 Rechtskeuze en bevoegde rechtbank

12.1
Voor deze AVV en de contractuele relaties tussen ons en de klant geldt het recht van de Bondsrepubliek Duitsland, met uitzondering van de internationale eenvormige wetten, in het bijzonder het UN-kooprecht.

12.2
Als de klant handelaar is in de zin van de handelswetgeving, een juridische persoon van het publiekrecht of een publiekrechtelijk lichaam, is de bevoegde rechtbank uitsluitend, ook voor internationale kwesties, voor alle direct en indirect uit de contractuele relatie voortvloeiende geschillen die op de locatie van onze hoofdzetel in Hamminkeln. Hetzelfde geldt wanneer de koper een ondernemer is in de zin van § 14 BGB. We hebben echter in alle gevallen ook het recht op de plaats van uitvoering van de levering overeenk. deze AVV resp. de prioritaire afzonderlijk onderhandelde voorwaarden een rechtsvordering in te stellen, of bij de algemeen bevoegde rechtbank van de koper. Prioritaire wettelijke voorschriften, in het bijzonder over uitsluitende bevoegdheid, blijven ongewijzigd.

12.3
De Duitse taal is de taal van de procedure en de overeenkomst.

12.4
Indien de overeenkomst of deze algemene verkoopvoorwaarden juridische lacunes bevatten, gelden ter vervanging van deze lacunes die juridisch effectieve regelingen als overeengekomen, die de contractpartijen in functie van de economische doelstellingen van de overeenkomst en het doel van deze algemene verkoopvoorwaarden zijn overeengekomen, als zij deze juridische lacunes kenden.

Opmerking:
De klant neemt kennis van het feit dat wij gegevens uit de contractuele relatie overeenkomstig
§ 28 BDSG opslaan voor gegevensverwerkingsdoeleinden en wij ons het recht voorbehouden de gegevens, voor zover dit voor de uitvoering van de overeenkomst nodig is, aan derden (bijv. verzekeringen) te verstrekken.

Versie van 02.06.2017

Algemene aankoopvoorwaarden van Karl Buschmann Maschinenbau GmbH

§ 1 Toepassings en geldingsgebied

1.1
De volgende algemene aankoopvoorwaarden (AAV) gelden voor alle leveringen, diensten en aanbiedingen tussen ons en bedrijven, juridische personen van het publiekrecht of een openbaar lichaam en - indien van toepassing - tegenover consumenten in de zin van § 13 BGB, hierna „ opdrachtnemer“.

1.2
Alle leveringen, prestaties, aanbiedingen, bestellingen en overige prestaties aan ons gebeuren uitsluitend op grond van deze algemene aankoopvoorwaarden. Deze maken deel uit van alle overeenkomsten die wij met onze opdrachtnemers sluiten betreffende de door u aangeboden leveringen en prestaties.

1.3
Deze gelden ook voor alle toekomstige transacties en zakelijke relaties, ook indien ze niet nogmaals uitdrukkelijk worden overeengekomen.

1.4
Wanneer de bestelling is geaccepteerd of deze overeenkomst met ons is gesloten, gelden deze bepalingen als geaccepteerd.

1.5
Zakelijke relaties met onze contractpartners of derde partijen erkennen we enkel als deze overeenstemmen met onze voorschriften of uitdrukkelijk schriftelijk worden bevestigd. Zelfs wanneer we naar een schrijven verwijzen dat bepalingen van onze contractpartners of derde partijen bevat of daarnaar verwijst, betekent dat daarom niet dat wij instemmen met diens algemene voorwaarde. Afwijkende bevestigingen van de contractpartner met verwijzing naar diens bevestigingen van transacties, aankoop- of orderbevestigingen zijn hiermee in strijd.

1.6
Afwijkingen van deze aankoopvoorwaarden zijn alleen van kracht als ze door ons op uitdrukkelijke wijze schriftelijk zijn toegestaan. Het afstand doen van deze vormvereiste moet eveneens in de schriftelijke vorm gebeuren.
1.7
Met uitzondering van de volgende bepalingen gelden uitsluitend de wettelijke voorschriften.


§ 2 Geschillenbeslechting met consumenten

Karl Buschmann Maschinenbau GmbH beslecht geen geschillen met de consument in overeenstemming met de wetgeving inzake beslechting van consumentengeschillen. Geschillen over de gesloten overeenkomst en de uitvoering ervan kunnen via de bemiddelende instantie

Handwerkskammer Düsseldorf Bemiddelende Instantie
Georg-Schulhoff-Platz 1
40221 Düsseldorf
Tel.: 0211-87950
Fax: 0211-8795110
E-mail: info@hwk-duesseldorf.de
Website: www.hwk-duesseldorf.de


worden beslecht.

 

§ 3 Bestelling en sluiten van overeenkomst

3.1
Onze bestellingen zijn vrijblijvend en zonder compromis, indien ze niet schriftelijk op uitdrukkelijke wijze als bindend zijn aangegeven. De bestellingen moeten beschouwd worden als uitnodiging tot inschrijving op het aanbod.

3.2
In het geval dat wij een bestelling plaatsen, moet de opdrachtnemer zijn aanbod naar ons verzenden met vermelding van prijs en leveringstermijn. Als dit aanbod in vergelijking met onze bestelling afwijkende gegevens bevat over de contractmodaliteiten, dan wordt er enkel een overeenkomst gesloten als deze wijzigingen uitdrukkelijk door ons worden bevestigd.

3.3
Er wordt enkel een overeenkomst gesloten als er een schriftelijke orderbevestiging wordt verstrekt met uitdrukkelijke bevestiging van de prijs en de leveringstermijn. Ook orderbevestigingen moeten schriftelijk door ons worden bevestigd om rechtsgeldig te kunnen zijn.

3.4
Voor de inhoud van de overeenkomst, in het bijzonder de te verlenen services, is alleen onze orderbevestiging doorslaggevend. Aanvullende overeenkomsten, wijzigingen en uitbreidingen zijn alleen geldig wanneer wij deze schriftelijk bevestigen.

3.5
Indien verkopers of handelsvertegenwoordigers mondeling aanvullende overeenkomsten sluiten of verklaringen doen die niet in de schriftelijke overeenkomst vermeld zijn, is daar altijd onze schriftelijke bevestiging voor nodig.


§ 4 Leveringstermijn

4.1
De overeengekomen leveringstermijnen zijn bindend. De opdrachtnemer is verplicht ons onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te brengen wanneer hij overeengekomen leveringstermijnen – in alle gevallen om welke reden dan ook – waarschijnlijk niet kan naleven.

4.2
Als de opdrachtnemer zijn prestatie niet levert, niet binnen de overeengekomen termijn levert os in gebreke komt, dan worden onze rechten bepaald – in het bijzonder voor wat betreft opzegging en schadeloosstelling – in overeenstemming met de wettelijke voorschriften. De regelingen in 3.3 blijven ongewijzigd.

4.3
Als de opdrachtnemer in gebreke is, kunnen we een boete van 1% van de nettoprijs per volledig beëindigde kalenderweek aanrekenen, die kan oplopen tot maximaal 5% van de nettoprijs van de te laat geleverde goederen. Wij hebben het recht de boete aan te rekenen als minimaal bedrag van een door de opdrachtnemer overeenkomstig de wettelijke voorschriften verschuldigde schadeloosstelling en daarbij te vragen dat hij de prestaties levert; het recht op het eisen van een verdere schadevergoeding blijft daarbij ongewijzigd. Als wij de te laat geleverde prestatie accepteren, dan eisen we de boete enkel bij de laatste aflossing.

§ 5 Levering en verzending

5.1
De levering en de verzending gebeuren altijd in Duitsland „franco thuis“ op de in de bestelling aangegeven locatie. Als de plaats van bestemming nog niet is aangegeven en er niets anders is overeengekomen, dan moet de levering worden uitgevoerd op onze hoofdzetel in Hamminkeln.

De plaats van bestemming is ook de plaats van uitvoering voor de levering en een eventuele vervolgprestatie (brengschuld).

5.2
Als hiervoor afwijkend is overeengekomen dat een prijsstelling in de fabriek of het verkoopmagazijn van de opdrachtnemer is overeengekomen, moeten de verzonden goederen altijd op de goedkoopste manier worden getransporteerd als er door de opdrachtnemer niet uitdrukkelijk een bepaalde vervoerswijze wordt voorgeschreven.

5.3
Extra kosten die zijn opgelopen door een sneller transport om de leveringstermijn te kunnen naleven, zijn ten laste van de opdrachtnemer.

5.4
Het risico op een toevallige vernietiging of verslechtering van de goederen wordt pas bij de overhandiging aan ons op de plaats van uitvoering overgedragen. Indien er een acceptatie is overeengekomen, dan is die doorslaggevend voor de risico-overdracht. Ook voor het overige gelden bij een acceptatie de wettelijke voorschriften van de wetgeving inzake arbeidscontracten. Bij crediteursverzuim door ons, wordt de overdracht resp. de acceptatie nog steeds als uitgevoerd beschouwd.


§ 6 Verpakking

6.1
De opdrachtnemer moet de goederen op correcte wijze en op eigen kosten verpakken en is aansprakelijk voor alle door een niet-correcte verpakking ontstane schade.
6.2
Voor de verpakking kan er geen statiegeld worden aangerekend.

6.3
Voor de verpakkingen gelden de verpakkingsregels die vermeld staan in de bestellingen resp. de afroeporder. Voor het overige gelden de verpakkingsvoorschriften in hun huidige geldige versie.


§ 7 Prijzen en rekeningen

7.1
De in de bestelling aangegeven prijs is bindend. Alle prijzen zijn inclusief wettelijk geldend btw-tarief, wanneer dat niet afzonderlijk wordt vermeld.

7.2
Indien er in afzonderlijke gevallen niets anders is overeengekomen, omvat de prijs alle prestaties en aanvullende prestaties van de verkoper (bijv. montage, inbouwen) en alle aanvullende kosten (bijv. correcte verpakking, transportkosten inclusief eventuele transport- en aansprakelijkheidsverzekering).

7.3
Rekeningen moeten in overeenstemming met de wettelijke voorschriften worden verstuurd. In het bijzonder moeten de rekeningen ons bestelnummer, het artikel-nr., de geleverde hoeveelheid en het leveringsadres van de bestelling bevatten.

7.4
Niet-correct verstuurde rekeningen en rekeningen die niet zonder enige twijfel kunnen worden toegewezen, gelden als niet-verstuurd totdat we daarvoor verduidelijking hebben gevraagd en gekregen en kunnen niet leiden tot een vertraging.

7.5
Deze secties gelden mutatis mutandis voor leveringsbewijzen en verzendberichten.

Rekeningen en leveringsbewijzen moeten altijd in tweevoud aan ons worden verstrekt.

§ 8 Betalingen en verrekening

8.1
De overeengekomen prijs moet binnen 30 kalenderdagen vanaf de volledige levering en volledig geleverde prestatie, inclusief een evt. overeengekomen keuring en aanvaarding van de goederen en ontvangst van een correcte rekening, worden betaald.

8.2
Indien de rekening binnen 14 volledig door ons wordt betaald, geeft de verkoper 3% korting op het nettobedrag van de rekening.

8.3
Wij zijn geen nalatigheidsinteresten verschuldigd. Voor een te late betaling gelden de wettelijke voorschriften.

8.4
Wij kunnen in de wettelijke omvang aanspraak maken op verrekenings- en retentierechten en op bezwaar tegen niet-nageleefde overeenkomsten. We hebben in het bijzonder het recht verschuldigde betalingen in te houden zolang we nog lopende vorderingen hebben tegen de opdrachtnemer voor onvolledig of niet-correct uitgevoerde prestaties.

8.5
De opdrachtnemer heeft enkel een verrekenings- en retentierecht wegens rechtskrachtig vastgestelde of onbestreden tegenvorderingen.


§ 9 Garantie

9.1
Voor onze rechten bi materiële en juridische gebreken van de goederen (inclusief verkeerde leveringen, leveringen in een verminderde hoeveelheid, niet-correcte montage, gebrekkige montage-, bedrijfs- of bedieningshandleiding) en bij andere plichtsverzuimen door de opdrachtnemer gelden de wettelijke voorschriften, voor zover hierna niets anders bepaald is.
9.2
In overeenstemming met de wettelijke voorschriften is de opdrachtnemer er in het bijzonder aansprakelijk voor dat de goederen bij de risico-overdracht aan ons de overeengekomen eigenschappen hebben. Als overeenkomst betreffende de eigenschappen gelden in alle gevallen die productbeschrijvingen die – in het bijzonder door aanduiding of vermelding in de bestelling – het voorwerp zijn van deze overeenkomst of op dezelfde wijze als deze AAV in de overeenkomst zijn opgenomen. Het maakt daarbij geen verschil of de productbeschrijving van ons, van de opdrachtnemer of van de fabrikant komt.

9.3
Voor de commerciële onderzoeks- en kennisgevingsplicht gelden de wettelijke voorschriften overeenk. §§ 377, 381 HGB met de volgende bepalingen: Onze onderzoeksplicht beperkt zich tot defecten die tijdens de inspectie van inkomende goederen bij ons door een extern onderzoek, inclusief bewijs van aflevering, en tijdens onze kwaliteitscontrole bij het nemen van steekproeven duidelijk merkbaar zijn. Indien een acceptatie is overeengekomen, is er geen onderzoeksplicht. Voor het overige hangt het ervan af in welke mate een onderzoek rekening houdend met de omstandigheden van het afzonderlijk geval met een normale gang van zaken kan worden uitgevoerd .

De kennisgevingsplicht voor later gedetecteerde defecten blijft ongewijzigd. In alle gevallen moet deze kennisgeving onmiddellijk en tijdig door ons worden gedaan als het binnen 8 kalenderdagen wordt ontvangen door de opdrachtnemer.

9.4
Er is overeengekomen dat de opdrachtnemer moet instaan voor de zinloze uitgaven in het geval van storingen die pas later zijn opgemerkt.

9.5
Als de opdrachtnemer zijn verplichtingen voor wat betreft vervolgprestaties – op verzoek van ons door het probleem te verhelpen of door levering van een item zonder defecten – niet naleeft binnen een door ons vastgestelde termijn, dan kunnen wij het defect zelf verhelpen en de opdrachtnemer vragen de hiervoor gemaakte kosten te vergoeden resp. een gepaste vooruitbetaling te doen.

9.6
Als de vervolgprestatie niet correct is uitgevoerd door de opdrachtnemer of voor ons ontoereikend is, bijv. door de bijzondere urgentie, het risico voor de bedrijfsveiligheid of het risico op aanzienlijke schade, dan moet er geen termijn worden vastgesteld; van zulke omstandigheden wordt de opdrachtnemer onmiddellijk, indien mogelijk vooraf, op de hoogte gebracht.
9.7
Voor het overige hebben we bij materiële en juridische gebreken, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften, het recht op een vermindering van de aankoopprijs of om de overeenkomst op te zeggen. Bovendien hebben we overeenkomstig de wettelijke voorschriften recht op een schadeloosstelling en een vergoeding van de kosten.

9.8
Onze vorderingen voortvloeiende uit het regres van de leverancier gelden ook wanneer de goederen voor de verkoop aan een consument door ons of door een afnemer verder worden verwerkt, bijv. door ze in te bouwen in een ander product.

9.9
De opdrachtnemer is ervoor aansprakelijk dat bij de geleverde items of bij het gebruik ervan beschermende rechten van derden niet in het gedrang komen. Hij vrijwaart ons en onze afnemers van alle vorderingen van derden voortvloeiende uit het gebruik van zulke beschermende rechten.

§ 10 Verjaring

10.1
De wederzijdse vorderingen van de contractpartijen verjaren overeenkomstig de wettelijke voorschriften, indien hierna niets anders is aangegeven.

10.2.
In afwijking van § 438 sectie 1 nr. 3 BGB bedraagt de algemene verjaringstermijn voor vorderingen wegens gebreken 3 jaar vanaf de risico-overdracht. Indien er een keuring en aanvaarding van de goederen is overeengekomen, begint de verjaring vanaf deze keuring en aanvaarding.

De 3-jarige verjaringstermijn geldt dienovereenkomstig ook voor vorderingen voortvloeiende uit juridische gebreken, waarbij de wettelijke verjaringstermijn voor zakelijke restitutievorderingen van derden (§ 438 sectie 1 nr. 1 BGB) ongewijzigd blijft; vorderingen voortvloeiende uit juridische gebreken verjaren bovendien in geen geval zolang de derde partij het recht – in het bijzonder bij het ontbreken van een verjaring – nog geldend tegen ons kan maken.

10.3
Voordat we een door een van onze afnemers geldend gemaakte vordering wegens gebreken (inclusief schadeloosstelling overeenk. §§ 478 sectie 2, 439 sectie 2 BGb) erkennen of eraan voldoen, zullen we de opdrachtnemer daarvan op de hoogte brengen en met een korte toelichting van de kwestie om een schriftelijke stellingname vragen. Als de stellingname niet gebeurt binnen een passende termijn en er in onderling overleg ook geen oplossing wordt gevonden, dan geldt de door ons erkende vordering voor het gebrek als de afnemer in gebreke is; de afnemer dient in dit geval een tegenbewijs te leveren.


§ 11 In acht nemen van de wettelijke bepalingen en veiligheid

11.1
De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de ongevalspreventievoorschriften resp. de veiligheidsaanbevelingen van de beroepsverenigingen, de arbeidsinspectie, etc.

11.2
Voor wat betreft de samenstelling van het materiaal, moeten de bestanddelen voor het productiemateriaal, etc. zijn de op dat moment geldende wettelijke bepalingen op het gebied van milieubescherming en het gebruik van en de omgang met gevaarlijke stoffen resp. stoffen die een risico vormen voor de gezondheid in acht worden genomen.

11.3
Ook voor het overige moet de opdrachtnemer er zelf op letten of de wettelijke bepalingen in acht worden genomen. Indien orders van ons eventueel niet voldoen aan de wettelijke bepalingen, moet de opdrachtnemer ons hierop wijzen. Indien daar niet op wordt gewezen, is de opdrachtnemer zelf aansprakelijk voor hierdoor ontstane schade en worden wij daarvan gevrijwaard.

§ 12 Productaansprakelijkheid - Vrijwaring - Aansprakelijkheidsverzekering

12.1
Als de opdrachtnemer verantwoordelijk is voor schade aan een product, dan dient hij ons vrij te waren van vorderingen van derden als de oorzaak daarvan zich op zijn terreinen en in zijn bedrijf heeft voorgedaan en hij jegens derden zelf aansprakelijk is.

12.2
In het kader van zijn verplichting tot vrijwaring moet de opdrachtnemer kosten overeenk. §§ 683,670 BGB vergoeden die mede het resultaat zijn van vorderingen van derden, inclusief een door ons uitgevoerde terugroepactie. Over de inhoud en de omvang van de terugroepmaatregelen zal de opdrachtnemer – indien mogelijk en redelijk – op de hoogte worden gebracht, en hij zal de mogelijkheid krijgen hier een stellingname over te doen. Verdere juridische vorderingen blijven ongewijzigd.

12.3
De opdrachtnemer dient een productaansprakelijkheidsverzekering met een forfaitair dekkingsbedrag van minstens 5 miljoen per persoonlijk letsel / materiële schade af te sluiten en te onderhouden.

§ 13 Uitbesteding

De opdrachtnemer heeft zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming niet het recht de door hem uit te voeren prestatie door derden te laten uitvoeren.

§ 14 Geheimhouding en eigendomsbescherming

14.1
Wij behouden het auteurs- en eigendomsrecht op afbeeldingen, schema’s, tekeningen, berekeningen, verwijzingen naar uitvoeringen, productbeschrijvingen en andere documenten. Zulke documenten mogen uitsluitend worden gebruikt voor de contractuele verplichtingen en moeten na het voltooien van de overeenkomst aan ons worden terugbezorgd. De documenten moeten geheim worden gehouden tegenover derden, ook na het beëindigen van de overeenkomst. De geheimhoudingsplicht vervalt pas wanneer en indien de informatie in de verstrekte documenten algemeen bekend is geworden.

14.2
De vorige bepalingen gelden dienovereenkomstig voor stoffen en materialen (bijv. software, eindproducten en halfafgewerkte producten) en voor gereedschap, modellen, monsters en andere items die wij voor de productie aan de opdrachtnemer hebben verstrekt. Zulke voorwerpen moeten – zolang ze niet verwerkt worden – apart worden bewaard op kosten van de opdrachtnemer en op gepaste wijze tegen vernietiging en slijtage worden beschermd.

14.3
De opdrachtnemer moet controleren of materialen, gereedschap, apparaten en modellen die door ons beschikbaar worden gesteld aan de opdrachtnemer of door derden worden verschaft, geschikt en zonder gebreken zijn. Indien er niet onmiddellijk een passende kennisgeving volgt, wordt ervan uitgegaan dat alles geschikt en zonder gebreken is.
14.4
Materiaal dat wij ter beschikking stellen of dat voor contractuele doeleinden wordt geproduceerd en apart aan ons wordt aangerekend door de opdrachtnemer, blijft of wordt nadien onze eigendom. Dit moet door de opdrachtnemer als onze eigendom kenbaar worden gemaakt, zorgvuldig worden bewaard, tegen schade van welke aard dan ook worden beschermd en alleen voor contractuele doeleinden worden gebruikt

14.5
Vanaf de opslag draagt de contractant het risico op de vernietiging of slijtage van de materialen.

14.6
De verwerking, menging of combinatie (herverwerking) van door de opdrachtnemer verstrekte items zal door ons worden uitgevoerd. Hetzelfde geldt voor de herverwerking van door ons geleverde goederen, zodat wij als fabrikant gelden en ten laatste bij de herverwerking in overeenstemming met de wettelijke voorschriften de eigendom van het product verwerven.

14.7
Eigendomsvoorbehoud van de opdrachtnemer geldt alleen indien dit betrekking heeft op onze betaalplicht voor de desbetreffende producten, waarvan de opdrachtnemer zich de eigendom voorbehoudt. In het bijzonder zijn verlengde of uitgebreide eigendomsvoorbehouden niet toegelaten.


§ 15 Verzekeringskosten

Wij staan niet in voor verzekeringskosten, van welke aard dan ook. Hiervoor moet de opdrachtnemer instaan.


§ 16 Cessie van vorderingen

De cessie van de tegen ons bestaande vorderingen is uitgesloten. Dit geldt niet als het om geldvorderingen gaat.

§ 17 Overmacht

Indien wij onze aankoopverplichtingen door bedrijfsstoringen of overmacht niet kunnen nakomen, hebben wij na een overeenkomstige kennisgeving het recht de aankoop uit te stellen of de overeenkomst op te zeggen.

§ 18 Toepasbaar recht, taal

Voor deze AAV en de contractuele relaties tussen ons en de opdrachtnemer geldt het recht van de Bondsrepubliek Duitsland, met uitzondering van het UN-kooprecht.

De Duitse taal is de taal van de procedure en de overeenkomst.


§ 19 Plaats van uitvoering en bevoegde rechtbank

19.1
De plaats van uitvoering voor alle plichten van beide contractpartijen is onze hoofdzetel in Hamminkeln

19.2
Als de opdrachtnemer handelaar is in de zin van de handelswetgeving, een juridische persoon van het publiekrecht of een publiekrechtelijk lichaam, is de bevoegde rechtbank uitsluitend, ook voor internationale kwesties, voor alle uit de contractuele relatie voortvloeiende geschillen die op de locatie van onze hoofdzetel in Hamminkeln.

Hetzelfde geldt wanneer de opdrachtnemer een ondernemer is in de zin van § 14 BGB. Wij hebben echter ook het recht de opdrachtnemer op de locatie van zijn hoofdzetel aan te klagen.

19.3
Indien met een buitenlandse contractant geen overeenkomst kan worden gemaakt over de hier vermelde bevoegde rechtbank omdat het recht van het land van deze contractant dat niet toestaat, wordt Zürich (Zwitserland) als locatie van de bevoegde rechtbank overeengekomen.

§ 20 Overige

Indien deze bepalingen – om welke reden dan ook – geheel of gedeeltelijk ineffectief, onuitvoerbaar of onvolledig zijn of worden, dan geldt in plaats van de ineffectieve regeling resp. ter vervanging van de lacunes die juridisch effectieve regelingen als overeengekomen, die de contractpartijen in functie van de economische doelstellingen van de overeenkomst en het doel van deze bepalingen zijn overeengekomen, wanneer deze de ineffectiviteit, de onuitvoerbaarheid of de juridische lacunes kenden.

Versie van 02.05.2017