Algemene voorwaarden

Wij zijn wettelijk niet verplicht en niet bereid om deel te nemen aan geschillenbeslechtingsprocedures voor een geschillencommissie voor consumenten. Daarvoor bevoegd is o.a.
Handwerkskammer Düsseldorf
Georg-Schulhoff-Platz 1, 40221 Düsseldorf
Tel. 0211 8795-0
Fax 0211 8795-110
info@hwk-duesseldorf.de
https://www.hwk-duesseldorf.de

Wij zijn niet verplicht en niet bereid om deel te nemen aan online geschillenbeslechting (OG) in consumentenzaken van de Europese Commissie. Deze vindt u onder http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Hierna vindt u onze algemene voorwaarden (verkoopvoorwaarden en aankoopvoorwaarden) van Karl Buschmann Maschinenbau GmbH.

A. Verkoopvoorwaarden van Karl Buschmann Maschinenbau GmbH, versie van 08.12.2021

B. Aankoopvoorwaarden van Karl Buschmann Maschinenbau GmbH, versie van 08.12.2021

Deze vervangen onze vorige algemene voorwaarden.

A. Algemene verkoopvoorwaarden van Karl Buschmann Maschinenbau GmbH

§ 1 Geldingsgebied, vorm

1.1
Deze algemene verkoopvoorwaarden (AVV) gelden voor al onze leveringen, diensten en aanbiedingen tussen ons als ondernemer (§ 14 BGB), een juridische persoon van het publiekrecht of een openbaar lichaam en– indien van toepassing– tegenover consumenten (§ 13 BGB).

1.2
De AVV gelden in het bijzonder voor verdragen over de verkoop en/of de levering van bewegende zaken ("Goederen"), ongeacht of we die goederen zelf hebben geproduceerd of bij leveranciers hebben aangekocht (§§ 433, 650 BGB). Indien er niets anders is overeengekomen, gelden de AVV in de op het moment van de bestelling van de klant geldende resp. in elk geval in de als laatste aan hem in tekstvorm meegedeelde versie als raamovereenkomst ook voor gelijkaardige overeenkomsten met de klant, zonder dat we in elk afzonderlijk geval opnieuw daarop moeten wijzen.

1.3
Uitsluitend onze AVV zijn geldig. Afwijkende, in strijd zijnde of aanvullende algemene voorwaarden van de klant worden alleen dan en in zoverre een onderdeel van de overeenkomst als wij de geldigheid ervan uitdrukkelijk hebben toegestaan. Deze vereiste tot toestemming geldt in alle gevallen, en bijvoorbeeld ook wanneer wij de AVV van de klant kennen en de levering aan hem zonder voorbehoud uitvoeren.

1.4
In bijzondere gevallen gesloten afzonderlijke overeenkomsten met de klant (inclusief aanvullende werkzaamheden, uitbreidingen en wijzigingen) hebben in alle gevallen voorrang op deze AVV. Voor de inhoud van dergelijke overeenkomsten is, behoudens tegenbewijs, een schriftelijke overeenkomst resp. onze schriftelijke bevestiging doorslaggevend.

1.5
Wettelijke verklaringen en kennisgevingen van de klant met betrekking tot de overeenkomst (bijv. vastleggen van termijnen, kennisgevingen van gebreken, opzegging of korting), moeten schriftelijk, d.w.z. in schriftelijke of tekstvorm (bijv. brief, e-mail, fax) worden overhandigd. Wettelijke voorschriften en andere bewijzen, vooral in geval van twijfel over de legitimiteit van de verklarende partij, blijven ongewijzigd.

1.6
Opmerkingen over de geldigheid van wettelijke voorschriften hebben enkel een verduidelijkende functie. Ook zonder een dergelijke verduidelijking zijn deze wettelijke voorschriften van kracht, voor zover ze in deze AVV niet onmiddellijk worden gewijzigd of niet uitdrukkelijk worden uitgesloten.

§ 2 Sluiten van de overeenkomst

2.1
Onze aanbiedingen zijn vrijblijvend en niet-bindend. Dit geldt ook wanneer we de klant catalogussen, technische documentatie (bijv. tekeningen, schema’s, berekeningen, calculaties, verwijzingen naar DIN-normen), andere productbeschrijvingen of documenten – ook in elektronische vorm – verstrekt hebben waarvan wij het eigendoms- en auteursrecht voorbehouden.

2.2
De bestelling van de goederen door de klant geldt als bindend contractaanbod. Indien uit de bestelling niets anders blijkt, hebben wij het recht dit contractaanbod binnen een termijn van 3 weken na ontvangst te accepteren.

2.3
Deze acceptatie kan ofwel schriftelijk (bijv. door orderbevestiging) of door het leveren van de goederen aan de klant worden meegedeeld.

2.4
Voor de inhoud van de overeenkomst, in het bijzonder de te verlenen services, is alleen onze orderbevestiging doorslaggevend. Alle aanvullende overeenkomsten, wijzigingen en uitbreidingen zijn alleen geldig wanneer wij deze schriftelijk bevestigen. Tekeningen, afbeeldingen, maten, gewichten of andere vermogensgegevens zijn alleen bindend als dat uitdrukkelijk schriftelijke is overeengekomen. Technische wijzigingen in de constructie- of productiemethode blijven voorbehouden.

§ 3 Leveringstermijn en vertraging van de levering

3.1
De leveringstermijn wordt afzonderlijk overeengekomen resp. door ons aangegeven bij de acceptatie van de bestelling. Als dit niet het geval is, bedraagt de leveringstermijn ca. 4 weken vanaf het moment waarop de overeenkomst gesloten is.

3.2
Indien wij bindende leveringstermijnen niet kunnen naleven om redenen die we niet moeten verantwoorden (service niet beschikbaar), dan zullen wij de klant daar onmiddellijk van op de hoogte brengen en hem tegelijkertijd de verwachte nieuwe leveringstermijn melden. Als de service ook binnen de nieuwe leveringstermijn niet beschikbaar is, hebben wij het recht de overeenkomst volledig of gedeeltelijk op te zeggen; reeds door de klant gemaakte betalingen zullen wij dan onmiddellijk terugbetalen. Het niet beschikbaar zijn van de service geldt in deze zin in het bijzonder wanneer de leverancier ons niet op tijd geleverd heeft, we een gelijke vervangende overeenkomst hebben gesloten, noch ons, noch de leverancier schuld treft of we in een uitzonderlijk geval niet verplicht zijn de service te verlenen.

3.3
Er wordt volgens de wettelijke voorschriften bepaald vanaf wanneer er sprake is van een vertraging van de levering. In alle gevallen is een herinnering door de klant echter noodzakelijk. Als er sprake is van een vertraging van de levering, dan kan de klant een forfaitaire vergoeding krijgen voor de door de vertraging opgelopen schade. De forfaitaire schadevergoeding voor de vertraging bedraagt voor elke volledig beëindigde kalenderweek 0,5% van de nettoprijs (waarde van levering), dit kan in totaal oplopen tot 5% van de waarde van de te laat geleverde goederen. Wij behouden ons het recht voor te bewijzen dat de klant helemaal geen schade heeft geleden of dat de schade aanzienlijk geringer is dan de hier vermelde forfaitaire schadevergoeding.

3.4
De rechten van de klant overeenkomstig § 7 van deze AVV en onze wettelijke rechten, in het bijzonder bij een uitsluiting van de leveringsplicht (bijv. omdat

3.5
Wij hebben het recht gedeeltelijke leveringen te doen wanneer

  • de gedeeltelijke levering voor de klant in het kader van de bepalingen van de overeenkomst van toepassing is,
  • de levering van de overige bestelde goederen is gegarandeerd en
  • de klant hierdoor niet aanzienlijk veel extra werk moet uitvoeren en er geen extra kosten voor hem ontstaan (tenzij wij bereid zijn deze extra kosten op ons te nemen).

3.6
Wij zijn eveneens niet aansprakelijk voor een onmogelijke levering of voor vertragingen bij de levering indien deze door overmacht of andere, op het moment van het sluiten van de overeenkomst niet voorspelbare gebeurtenissen (bijv. bedrijfsstoringen van eender welke aard dan ook, problemen bij de materiaal- of energietoevoer, transportvertragingen, rechtmatige uitsluitingen, gebrek aan arbeidskrachten, energie of grondstoffen, problemen met het verkrijgen van de noodzakelijke overheidsvergunningen, overheidsmaatregelen of de uitblijvende, onjuiste of niet tijdige aanlevering door leveranciers) zijn veroorzaakt, die wij niet moeten verantwoorden. Indien zulke gebeurtenissen ons de prestatie of de levering aanzienlijk moeilijker of onmogelijk maken en deze belemmering niet enkel tijdelijk is, dan hebben wij eveneens het recht de overeenkomst op te zeggen. Bij belemmeringen van tijdelijke duur wordt de termijn voor de levering of de prestatie verlengd of wordt de termijn voor de prestatie of de levering verschoven met een termijn die gelijk is aan de periode van de belemmering plus een bepaalde opstartperiode. Indien de klant door de vertraging de levering of de prestatie niet denkt te accepteren, kan hij door middel van onmiddellijke schriftelijke kennisgeving aan ons de overeenkomst opzeggen.

§ 4 Levering, risico-overdracht, acceptatie, crediteursverzuim

4.1
De levering gebeurt vanuit het magazijn, waar ook de plaats van uitvoering voor de levering en een eventuele vervolgprestatie is. Op verzoek en op kosten van de klant worden de goederen naar een andere locatie verzonden (postorder). Indien er niets anders is overeengekomen, hebben wij het recht om de verzendingswijze (in het bijzonder transportbedrijven, verzendroute, verpakking) zelf te bepalen.

4.2
Het risico op een toevallige vernietiging of verslechtering van de goederen wordt ten laatste bij de overhandiging aan de klant overgedragen. Bij een postorder wordt het risico op een toevallige vernietiging of verslechtering van de goederen en het risico op vertraging echter reeds bij de levering van de goederen aan de expediteur, de transporteur of de persoon of organisatie die belast is met het uitvoeren van de verzending overgedragen. Indien er een acceptatie is overeengekomen, dan is die doorslaggevend voor de risico-overdracht. Ook voor het overige gelden voor een overeengekomen acceptatie de wettelijke voorschriften van de wetgeving inzake arbeidscontracten. Als de klant de goederen met vertraging komt ophalen, wordt de overdracht resp. de acceptatie nog steeds als uitgevoerd beschouwd.

4.3
Bij crediteursverzuim door de klant, werkt de klant niet meer of loopt onze levering vertraging op door andere, door de klant te verantwoorden redenen, dan hebben wij het recht een compensatie te vragen voor de hierdoor opgelopen schade inclusief de extra kosten (bijv. opslagkosten). Hiervoor berekenen we een forfaitaire schadevergoeding van 0,5% van de waarde van de levering per gestarte kalenderweek - tot een totaal van maximaal 5 % van de waarde van de levering - te beginnen bij de levertermijn resp – bij het ontbreken van een levertermijn – de mededeling dat de goederen klaar zijn voor verzending.

Het bewijs van een hogere schade en onze juridische vorderingen (in het bijzonder de compensatie van extra kosten, een passende schadevergoeding, een opzegging) blijven ongewijzigd; het vast bedrag wordt dan echter op basis van verdere geldvorderingen berekend. De klant kan dan altijd aantonen dat wij helemaal geen schade hebben geleden of dat de schade aanzienlijk geringer is dan de hier vermelde forfaitaire schadevergoeding.

§ 5 Prijzen en betaalvoorwaarden

5.1
Indien een uitzonderlijk geval niet anders is overeengekomen, zijn wij 30 dagen vanaf de datum van het aanbod gebonden aan de daarin vermelde prijs. De prijzen gelden wanneer er niets anders is overeengekomen, af fabriek plus wettelijk geldend btw-tarief plus de verpakking. Voor het verwijderen van de verpakking moet de tegenpartij op eigen kosten instaan.

5.2
Bij een postorder (§ 4 sectie 1) staat de klant in voor de transportkosten vanaf het magazijn, alsook voor de kosten van een evt. door de klant gewenste transportverzekering. De klant staat in voor alle accijnzen, provisies, belastingen en overige fiscale en sociale heffingen.

5.3
De aankoopprijs is verschuldigd en te betalen binnen een termijn van 14 dagen vanaf facturering en levering resp. acceptatie van de goederen. In geval van een toekenning van kortingen is de aankoopprijs verschuldigd en te betalen binnen een termijn van 10 dagen na de factuurdatum en levering resp. na de acceptatie van de goederen. Doorslaggevend is het moment waarop we het bedrag hebben ontvangen op onze rekening. Als we het bedrag later ontvangen, vervalt de korting.

5.4
Wij hebben, ook in het kader van een lopende zakelijke relatie, op elk moment het recht een levering geheel of gedeeltelijk enkel bij vooruitbetaling uit te voeren. Ten laatste bij de orderbevestiging melden wij een overeenkomstige reservering.

5.5
Na deze betaaltermijn komt de klant in gebreke. Tijdens deze vertraging moet de aankoopprijs met de op dat moment geldende wettelijke rentevoet voor vertraging worden verhoogd. Wij behouden ons het recht voor aanvullende kosten wegens schade door vertraging aan te rekenen. Tegenover handelaars blijft onze aanspraak op nalatigheidsinteresten (§ 353 HGB) ongewijzigd.

5.6
De klant heeft enkel recht op verrekening of terugbetaling als een aanspraak rechtskrachtig is vastgesteld of onbestreden is. Bij gebreken bij de levering blijven de conflicterende rechten van de klant, in het bijzonder overeenk. § 7 sectie 6 zin 2 van deze AVV, ongewijzigd.

5.7
Als na het openen van de overeenkomst duidelijk wordt( bijv. door verzoek tot opening van een insolventieprocedure), dat onze aanspraak op de aankoopprijs door slechte prestaties van de klant in het gedrang komt, dan hebben wij volgens de wettelijke voorschriften het recht om de levering te weigeren –. na het vaststellen van de termijn – de overeenkomst op te zeggen (§ 321 BGB). Bij overeenkomsten over de productie van onredelijke items (individuele productie), kunnen wij die overeenkomst onmiddellijk opzeggen; de wettelijke regelingen inzake de overbodigheid van het vaststellen van een termijn blijven ongewijzigd.

§ 6 Eigendomsvoorbehoud

6.1 Eenvoudig eigendomsvoorbehoud
Wij behouden ons het eigendomsrecht op de goederen voor totdat al onze vorderingen tegenover deklant op basis van onze zakelijke relatie, inclusief toekomstige vorderingen, ook uit gelijktijdig en later afgesloten overeenkomsten, betaald zijn. Dat geldt ook wanneer sommige van onze vorderingen of al onze vorderingen in een rekening-courant zijn opgenomen en het saldo is bepaald en bevestigd.

De goederen waarop een voorbehoud van eigendom berust, mogen voor een volledige betaling van de gegarandeerde vorderingen noch aan derden worden verkocht, noch als garantie worden aangeboden. Bij beslaglegging of andere ingrepen door derden moet de klant ons daar onmiddellijk schriftelijk van op de hoogte brengen. Indien de derde partij niet in staat is ons de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van een gerechtsvordering overeenk. § 771 ZPO in te stellen, dan is de klant voor het door ons geleden verlies.

6.2 Verlengd eigendomsvoorbehoud bij doorverkoop met verlengde voorrangspositie
De klant heeft bij een normale gang van zaken enkel het recht op doorverkoop van de gereserveerde goederen als hij al alle vorderingen aan ons cedeert die voor hem door de doorverkoop ontstaan tegenover afnemers of derden. Als gereserveerde goederen onverwerkt, na verwerking of in combinatie met voorwerpen die uitsluitend de eigendom zijn van de klant worden verkocht, dan cedeert de klant de volledige waarde van alle uit de doorverkoop ontstane vorderingen aan ge verkoper. Als de gereserveerde goederen door de klant – naverwerking/combinatie – samen met niet aan ons toebehorende goederen worden verkocht, dan cedeert de klant de volledige waarde van alle uit de doorverkoop van de gereserveerde goederen ontstane vorderingen, samen met alle andere rechten en de voorrang op de overige vorderingen Wij aanvaarden de vorderingen.

Ook na de overdracht heeft de klant het recht om deze vorderingen te innen. Onze bevoegdheid om de vorderingen zelf te innen blijft hierbij ongewijzigd; maar wij verplichten ons om de vorderingen niet te innen zolang de klant zijn plichten tot betaling en andere plichten correct nakomt, hij goede prestaties levert en ons niet hebben teruggetrokken uit de overeenkomst. Als dit niet het geval is, dan kunnen wij deze bevoegdheid weer intrekken. We kunnen vragen dat de klant ons de afgestane vorderingen en de overeenkomstige debiteur aan ons bekend maakt, ons alle informatie verschaft die nodig is voor het innen hiervan, ons de bijhorende documenten verstrekt en deze overdracht meedeelt aan de debiteur.

6.3 Verlengd eigendomsvoorbehoud met verwerkingsclausule
De klant voert elke be- of verwerking van de gereserveerde goederen voor ons uit zonder dat daaruit voor ons verplichtingen ontstaan. Bij een verwerking, combinatie of menging van de gereserveerde goederen met andere, niet aan ons toebehorende goederen, hebben wij recht op het daarbij ontstane aandeel van de mede-eigendom van het nieuwe item in verhouding tot de waarde van de gereserveerde goederen ten opzichte van de overige verwerkte goederen op het tijdstip van de verwerking, combinatie of menging. Als de klant alleen de eigendom verkrijgt van het nieuwe item, dan gaan de contractpartners ermee akkoord dat de klant ons voor het aandeel van de waarde van de verwerkte, gecombineerde of gemengde goederen mede-eigendom verleent van het nieuwe item en dit gratis voor de verkoper bewaart.

6.4 Overcollateralisatieclausule
Wij verplichten ons ertoe een gepast deel van de aan ons toebehorende zekerheden op verzoek van de klant, namelijk de realisatiewaarde van al onze zekerheden die die van de veilig te stellen vorderingen meer dan 10% overschrijdt. De keuze van de vrij te geven vorderingen wordt door ons gemaakt.

§ 7 Vorderingen door gebreken van de klant

7.1
Voor de rechten van de klant bij materiële en juridische gebreken (inclusief verkeerde leveringen en leveringen in een verminderde hoeveelheid, alsook een niet-correcte montage of een gebrekkige montagehandleiding) gelden de wettelijke voorschriften, indien hierna niets anders is aangegeven. In alle gevallen blijven de wettelijke voorschriften ongewijzigd bij een definitieve levering van de onverwerkte goederen aan de consument, ook wanneer deze ze verder heeft verwerkt (regres van leverancier overeenk. §§ 478 BGB). Claims voortvloeiende uit het regres van de leverancier zijn uitgesloten wanneer de gebrekkige goederen door de klant of door een ander bedrijf verder zijn verwerkt, bijv. door ze in te bouwen in een ander product.

7.2
De grondslag voor onze aansprakelijkheid voor gebreken is vooral de betreffende de eigenschappen van de goederen gesloten overeenkomst. Als overeenkomst over de eigenschappen van de goederen gelden alle productbeschrijvingen en instructies van de fabrikant die deel uitmaken van het afzonderlijk contract of door ons (in het bijzonder in catalogi of op onze homepage) op het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst openbaar bekend zijn gemaakt.

7.3
Als er verkopen plaatsvinden na monsterneming en/of inspectierapport na eerste monsterneming, dan moeten de contractpartijen het erover eens zijn dat het bij de monsternemingen en inspectierapporten na eerste monsterneming enkel om een beschrijving van de eigenschappen gaat. Wij garanderen enkel de uitdrukkelijk als richtwaarde van een inspectierapport vermelde parameters, ook tijdens de productie en bij modificaties van het product, en in overeenstemming met de overeengekomen testintervallen. Grotere afwijkingen zijn, indien dit niet de contractuele doeleinden van het product betreft, irrelevant in het kader van de technisch gangbare aanpassingen. Commercieel gangbare en/of technisch niet te vermijden afwijkingen van het product ten opzichte van het typepatroon zijn geen gebrek.

7.4
Voor schade die voortvloeit uit het niet in acht nemen van informatie betreffende opstelling, bedrijf en gebruik en waarschuwingen op het product, kunnen wij in geen geval aansprakelijk worden gesteld. Bovendien wordt geen garantie verleend voor schade die om een van de volgende redenen is opgetreden: Niet-geschikt of niet-correct gebruik, gebrekkige montage resp. inbedrijfstelling door de contractpartner of door derden, natuurlijke slijtage, slijtage door bovengemiddelde belasting, in het bijzonder van lagers en pakkingselementen, verkeerde of onzorgvuldige behandeling, niet-geschikte productiematerialen, alternatieve materialen, slechte bouwwerken, niet-geschikte bouwgrond, stroomschommelingen en het ontbreken van een noodstroomvoorziening, chemische, elektrochemische of elektrische invloeden, indien wij daar niet de schuld voor hebben, voorkomen van storende stoffen in de mest of het substraat (bijv. kabels, nylon banden, vlechtvormende stoffen, massieve voorwerpen zoals timmerhout, etc.). De klant is ervan op de hoogte dat er bij het aangekochte item door contact met agressieve middelen (bijv. drijfmest of rioolwater) corrosie kan optreden; dit geldt niet als een gebrek van het product.

7.5
Indien de producteigenschappen niet zijn overeengekomen, moet overeenkomstig de wettelijke regeling worden beoordeeld of er al dan niet sprake is van een gebrek (§ 434 sectie 1 zin 2 en 3 BGB). Wij zijn echter niet aansprakelijk voor openbare verklaringen van de fabrikant of bijzondere derde partijen (bijv. reclame) waarvan de klant ons niet heeft gemeld dat die doorslaggevend waren voor zijn beslissing tot aankopen.

7.6
Wij zijn in principe niet aansprakelijk voor gebreken die de klant bij het sluiten van de overeenkomst kent of door grove nalatigheid niet kent (§ 442 BGB). Wanneer de koper een vordering door gebreken heeft, wordt er bovendien van uitgegaan dat deze zijn wettelijke onderzoeks- en kennisgevingsplichten (§§ 377, 381 HGB) is nagekomen. Bij bouwstoffen en bij andere voor het inbouwen of voor andere soorten verdere verwerking bestemde goederen moet er in alle gevallen onmiddellijk voor de verwerking een onderzoek plaatsvinden. Als er tijdens de levering, het onderzoek of op eender welk ander moment een gebrek wordt vastgesteld, dan moeten wij daarvan onmiddellijk een schriftelijke kennisgeving ontvangen. In alle gevallen moeten duidelijke gebreken binnen een termijn van 2 weken vanaf de levering, en bij een onderzoek niet herkenbare gebreken binnen diezelfde termijn vanaf de detectie ervan schriftelijk worden aangegeven. Als de klant eraan verzuimt het onderzoek correct uit te voeren en/of de gebreken aan te geven, dan zijn wij overeenkomstig de wettelijke voorschriften niet aansprakelijk voor niet resp. niet op tijd of niet correct aangegeven gebreken.

7.7
Als het geleverde item gebrekkig is, kunnen we eerst kiezen of we vervolgprestaties zullen leveren door het gebrek te verhelpen (herstelling) of een niet-gebrekkig item zullen leveren (levering vervangingsitem). Ons recht om de vervolgprestaties volgens de wettelijke bepalingen te weigeren, blijft ongewijzigd.

7.8
Wij hebben het recht om de levering van de vervolgprestatie afhankelijk te maken van het feit of de klant de verschuldigde aankoopprijs betaalt. De klant heeft echter het recht een deel van de aankoopprijs dat in verhouding staat met het gebrek niet te betalen.

7.9
De klant moet ons de nodige tijd en gelegenheid geven voor het leveren van de vervolgprestaties, in het bijzonder om de goederen waarover een klacht was te overhandigen voor controledoeleinden. In geval van een vervanging moet de klant ons het gebrekkige item terugbezorgen overeenkomstig de wettelijke voorschriften. Indien wij oorspronkelijk niet verplicht waren tot het inbouwen, moet bij een vervanging het gebrekkige item niet worden uitgebouwd en moet het nieuwe item niet worden ingebouwd.

7.10
De kosten die moeten worden gemaakt voor de vervolgprestaties en het onderzoek, in het bijzonder transport-, infrastructuur-, arbeids- en materiaalkosten en evt. uit- en inbouwkosten zijn ten laste van ons of vergoeden wij overeenkomstig de wettelijke regeling wanneer er daadwerkelijk sprake is van een gebrek. Anders kunnen wij vragen de kosten die zijn ontstaan door het onterechte verzoek om een gebrek te verhelpen (in het bijzonder onderzoeks- en transportkosten) te vergoeden, dat wil zeggen dat het ontbrekende gebrek niet wort erkend voor de klant.

7.11
Wanneer de vervolgprestatie is mislukt of een door de klant te bepalen gepaste termijn voor de vervolgprestatie zonder resultaat is verstreken of volgens de wettelijke voorschriften overbodig is, kan de klant het aankoopcontract opzeggen of de aankoopprijs verlagen. Bij een irrelevant gebrek is er echter geen recht op opzegging.

7.12
Ook bij gebreken kan de klant enkel vorderingen maken op schadeloosstellingen en vergoedingen van zinloze kosten in overeenstemming met hetgeen vermeld is in § 8, voor het overige zijn deze vorderingen uitgesloten.

7.13
De garantie van Karl Buschmann Maschinenbau GmbH vervalt wanneer de contractant wijzigingen heeft aangebracht of reparaties heeft uitgevoerd.

7.14
Karl Buschmann Maschinenbau GmbH geeft niet de garantie dat de meststof of het substraat op een optimale manier zonder vaste stoffen wordt vermengd.

§ 8 Overige aansprakelijkheid

8.1
Voor zover er niets anders blijkt uit deze AVV en de volgende bepalingen, zijn wij overeenkomstig de wettelijke voorschriften aansprakelijk bij een schending van de contractuele en extracontractuele plichten.

8.2
Wij zijn aansprakelijk voor de schade, om welke rechtsgrond dan ook, bij kwaad opzet en grove nalatigheid. Bij een simpele nalatigheid zijn wij, onder voorbehoud van wettelijke aansprakelijkheidsbeperkingen (bijv. voor het zorgen voor eigen aangelegenheden; irrelevant plichtsverzuim), enkel

a) voor schade die voortvloeit uit de dood, lichamelijk letsel of schade voor de gezondheid,
b) voor schade die voortvloeit uit een schending van een belangrijke contractuele verplichting (verplichting die moet worden nagekomen opdat de overeenkomst überhaupt op correcte wijze kan worden uitgevoerd en waarvan de contractant ook regelmatig verwacht en mag verwachten dat die wordt nagekomen); in dit geval wordt onze aansprakelijkheid echter beperkt tot het vergoeden van de voorspelbare, normaal altijd optredende schade.

8.3
De in sectie 2 vermelde beperkingen op de aansprakelijkheid gelden ook tegenover derden en bij plichtsverzuim door personen (ook in hun voordeel) voor wiens fouten wij overeenkomstig de wettelijke voorschriften aansprakelijk zijn. Deze gelden niet wanneer een gebrek kwaadwillig verzwegen of, garantie voor de eigenschappen van de goederen gegeven is en voor vorderingen van de klant overeenkomstig de wetgeving inzake productaansprakelijkheid.

8.4
Bij een plichtsverzuim waarbij geen sprake is van een gebrek, kan de klant de overeenkomst enkel opzeggen wanneer wij aansprakelijk zijn voor het plichtsverzuim. Een vrij recht op opzegging van de klant (in het bijzonder overeenk. §§ 650, 648 BGB) wordt uitgesloten. Voor het overige gelden de wettelijke voorschriften en rechtsgevolgen.

8.5.
Bij een productie resp. fabricage van het geleverde item volgens een tekening, bestek of technische specificaties van de klant, zijn wij enkel aansprakelijk voor de correcte uitvoering op basis van deze informatie. Het risico om zulke productdelen op basis van tekeningen en bindende instructies voor wat betreft de constructie te commercialiseren, wordt uitsluitend gedragen door de contractant.

§ 9 Verjaring

9.1
In afwijking van § 438 sectie 1 nr. 3 BGB bedraagt de algemene verjaringstermijn voor vorderingen wegens materiële en juridische gebreken een jaar vanaf de levering. Indien er een keuring en aanvaarding van de goederen is overeengekomen, begint de verjaring vanaf deze keuring en aanvaarding.
Als de klant ondernemer of handelaar is in de zin van de HGB, dan wordt de garantie bij een gebruikt item uitgesloten.

9.2
Als het bij de goederen of het item om een bouwwerk of een item gaat die volgens de gebruikelijke wijze voor een bouwwerk is gebruikt en die het gebrek veroorzaakt heeft (bouwstof), is de verjaringstermijn overeenkomstig de wettelijke regeling 5 jaar vanaf de levering (§ 438 sectie 1 nr. 2 BGB). Ook de overige wettelijke speciale regelingen betreffende de verjaring blijven ongewijzigd (in het bijzonder § 438 sectie 1 nr. 1, sectie 3, §§ 444, 445b BGB).

9.3
Deze verjaringstermijnen van het kooprecht gelden ook voor contractuele en extracontractuele vorderingen tot schadeloosstelling van de klant die betrekking hebben op een gebrek van het item, dat wil zeggen dat de toepassing van de regelmatige wettelijke verjaring (§§ 195, 199 BGB) in uitzonderlijke gevallen tot een kortere verjaring zal leiden. Vorderingen tot schadeloosstelling van de klant overeenk. § 8 sectie 2 zin 1 en zin 2(a) en conform de wetgeving inzake productaansprakelijkheid verjaren uitsluitend na de wettelijke verjaringstermijnen.

§ 10 Auteurs- en gebruiksrechten

10.1
Door betaling van onze vorderingen krijgt de klant noch een eenvoudig, noch een uitsluitend gebruiksrecht in de zin van de wetgeving inzake auteursrecht. Alle rechten blijven van ons.
10.2
Dit geldt ook voor gemaakte schetsen, ontwerpen, werktekeningen, overtrekken, kopieën, etc. Deze documenten blijven ook na betaling onze eigendom, moeten op vertrouwelijke wijze door de klant worden behandeld en mogen niet toegankelijk worden gemaakt door derden.

§ 11 Rechtskeuze en bevoegde rechtbank

11.1
Voor deze AVV en de contractuele relatie tussen ons en de klant geldt het recht van de Bondsrepubliek Duitsland, met uitzondering van de internationale eenvormige wetten, in het bijzonder het UN-kooprecht.

11.2
Als de klant handelaar is in de zin van de handelswetgeving, een juridische persoon van het publiekrecht of een publiekrechtelijk lichaam, is de bevoegde rechtbank uitsluitend– ook voor internationale kwesties, voor alle direct en indirect uit de contractuele relatie voortvloeiende geschillen die op de locatie van onze hoofdzetel in Hamminkeln. Hetzelfde geldt wanneer de klant ondernemer in de zin van § 14 BGB is. We hebben echter in alle gevallen ook het recht op de plaats van uitvoering van de levering overeenk. deze AVV resp. de prioritaire afzonderlijk onderhandelde voorwaarden een rechtsvordering in te stellen, of bij de algemeen bevoegde rechtbank van de koper. Prioritaire wettelijke voorschriften, in het bijzonder over uitsluitende bevoegdheden, blijven ongewijzigd.

11.3
De Duitse taal is de taal van de procedure en de overeenkomst.

11.4
Indien de overeenkomst of deze algemene verkoopvoorwaarden juridische lacunes bevatten, gelden ter vervanging van deze lacunes die juridisch effectieve regelingen als overeengekomen, die de contractpartijen in functie van de economische doelstellingen van de overeenkomst en het doel van deze algemene verkoopvoorwaarden zijn overeengekomen, als zij deze juridische lacunes kenden.

B. Algemene aankoopvoorwaarden van Karl Buschmann Maschinenbau GmbH

§ 1 Geldingsgebied, vorm

1.1
Deze algemene aankoopvoorwaarden (AAV) gelden voor alle zakelijke relaties met onze zakelijke partners en leveranciers („Opdrachtnemers“), wanneer de opdrachtnemer een ondernemer (§ 14 BGB), een juridische persoon van het publiekrecht of een openbaar lichaam en– indien van toepassing– tegenover consumenten (§ 13 BGB).

1.2
De AAV gelden in het bijzonder voor verdragen over de verkoop en/of de levering van bewegende zaken ("Goederen") met ons, ongeacht of de opdrachtnemer die goederen zelf heeft geproduceerd of bij leveranciers heeft aangekocht (§§ 433, 650 BGB). Indien er niets anders is overeengekomen, gelden onze AAV in de op het moment van de bestelling resp. in elk geval in de als laatste aan hem in tekstvorm meegedeelde versie als raamovereenkomst ook voor gelijkaardige overeenkomsten met de klant, zonder dat we in elk afzonderlijk geval opnieuw daarop moeten wijzen.

1.3
Uitsluitend deze AAV zijn geldig. Afwijkende, in strijd zijnde of aanvullende algemene voorwaarden van de opdrachtnemer worden alleen dan en in zoverre een onderdeel van de overeenkomst als wij de geldigheid ervan uitdrukkelijk schriftelijk hebben toegestaan. Deze vereiste tot toestemming geldt in alle gevallen, en bijvoorbeeld ook wanneer wij de algemene voorwaarden van de opdrachtnemer van deze leveringen kennen en de levering aan hem zonder voorbehoud uitvoeren.

1.4
In bijzondere gevallen gesloten afzonderlijke overeenkomsten met de opdrachtnemer (inclusief aanvullende werkzaamheden, uitbreidingen en wijzigingen) hebben in alle gevallen voorrang op deze AAV. Voor de inhoud van dergelijke overeenkomsten is, behoudens tegenbewijs, een schriftelijke overeenkomst resp. onze schriftelijke bevestiging doorslaggevend.

1.5
Wettelijke verklaringen en kennisgevingen van de opdrachtnemer met betrekking tot de overeenkomst (bijv. vastleggen van termijnen, herinneringen, opzegging), moeten schriftelijk, d.w.z. in schriftelijke of tekstvorm (bijv. brief, e-mail, fax) worden overhandigd. Wettelijke voorschriften en andere bewijzen, vooral in geval van twijfel over de legitimiteit van de verklarende partij, blijven ongewijzigd.

1.6
Opmerkingen over de geldigheid van wettelijke voorschriften hebben enkel een verduidelijkende functie. Ook zonder een dergelijke verduidelijking zijn deze wettelijke voorschriften van kracht, voor zover ze in deze AAV niet onmiddellijk worden gewijzigd of niet uitdrukkelijk worden uitgesloten.

§ 2 Sluiten van de overeenkomst

2.1
Onze bestelling moet beschouwd worden als uitnodiging tot inschrijving op het aanbod en geldt ten vroegste met een schriftelijke bevestiging als bindend. Voor een correcte en volledige acceptatie moet de opdrachtnemer ons wijzen op duidelijke fouten (bijv. schrijf- en rekenfouten) en onvolledigheden in de bestelling, inclusief de besteldocumenten, anders geldt de overeenkomst niet als gesloten. Hetzelfde geldt voor afwijkende prijzen.

2.2
De opdrachtnemer is verplicht onze bestelling binnen een termijn van 1 weken schriftelijk te bevestigen of in het bijzonder door verzending van de goederen zonder voorbehoud uit te voeren (acceptatie).

Een latere acceptatie geldt als een nieuw aanbod, waardoor er een acceptatie door ons nodig is.

2.3
Ook orderbevestigingen moeten schriftelijk door ons worden bevestigd om rechtsgeldig te kunnen zijn.

2.4
Mondelinge overeenkomsten moeten altijd schriftelijk door ons worden bevestigd om rechtsgeldig te kunnen zijn.


§ 3 Leveringstermijn en vertraging van de levering

3.1
De door ons in de bestelling aangegeven levertermijn is bindend. De opdrachtnemer is verplicht ons onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te brengen wanneer hij overeengekomen leveringstermijnen – in alle gevallen om welke reden dan ook – waarschijnlijk niet kan naleven.
Extra kosten die zijn opgelopen door de opdrachtnemer om aan de leveringstermijn te voldoen, zijn ten laste van hem zelf.

3.2
Als de opdrachtnemer zijn prestatie niet levert, niet binnen de overeengekomen termijn levert os in gebreke komt, dan worden onze rechten bepaald – in het bijzonder voor wat betreft opzegging en schadeloosstelling – in overeenstemming met de wettelijke voorschriften. De regelingen in sectie 3 blijven ongewijzigd.

3.3
Als de opdrachtnemer in gebreke is, kunnen wij – naast extra wettelijke vorderingen – een forfaitaire vergoeding van onze schade door vertraging ter hoogte van 1% van de nettoprijs per volledig afgelopen kalenderweek vragen, maar in totaal niet meer dan 5% van de nettoprijs van de te laat geleverde goederen. Wij behouden ons het recht voor te bewijzen dat er een grotere schade ontstaan is. De opdrachtnemer behoudt zich het recht voor aan te tonen dat er helemaal geen schade is geleden of dat de schade aanzienlijk geringer is. Wij hebben het recht de boete aan te rekenen als minimaal bedrag van een door de opdrachtnemer overeenkomstig de wettelijke voorschriften verschuldigde schadeloosstelling en daarbij te vragen dat hij de prestaties levert; het recht op het eisen van een verdere schadevergoeding blijft daarbij ongewijzigd. Als wij de te laat geleverde prestatie accepteren, dan eisen we de boete enkel bij de laatste aflossing.

§ 4 Service, levering, risico-overdracht, crediteursverzuim

4.1
De opdrachtnemer heeft zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming niet het recht de door hem uit te voeren prestatie door derden (bijv. onderaannemers) te laten uitvoeren. De opdrachtnemer draagt het aanschafrisico voor zijn services wanneer er in uitzonderlijke gevallen niets anders is overeengekomen (bijv. beperking van de voorraad).

4.2
De levering gebeurt in Duitsland „franco thuis“ op de in de bestelling aangegeven locatie. Als de plaats van bestemming nog niet is aangegeven en er niets anders is overeengekomen, dan moet de levering worden uitgevoerd op onze hoofdzetel in Hamminkeln. De plaats van bestemming is ook de plaats van uitvoering voor de levering en een eventuele vervolgprestatie (brengschuld).

4.3
Als hiervoor afwijkend is overeengekomen dat een prijsstelling in de fabriek of het verkoopmagazijn van de opdrachtnemer is overeengekomen, moeten de verzonden goederen altijd op de goedkoopste manier worden getransporteerd als er door de opdrachtnemer niet uitdrukkelijk een bepaalde vervoerswijze wordt voorgeschreven.

4.4
Bij de levering moet een leveringsbewijs met vermelding van de datum (afgifte en verzending), de inhoud van de levering (artikelnummer en aantal) en onze identificatie van de bestelling (datum en nummer) worden gevoegd. Als het leveringsbewijs ontbreekt of deze onvolledig is, zijn wij niet aansprakelijk van daaruit resulterende vertragingen van de bewerking en de betaling. Naast het leveringsbewijs moet aan ons een passend verzendingsbericht met dezelfde inhoud worden verzonden.

4.5
Het risico op een toevallige vernietiging of verslechtering van de goederen wordt pas bij de overhandiging aan ons op de plaats van uitvoering overgedragen. Indien er een acceptatie is overeengekomen, dan is die doorslaggevend voor de risico-overdracht. Ook voor het overige gelden bij een acceptatie de wettelijke voorschriften van de wetgeving inzake arbeidscontracten. Bij crediteursverzuim door ons, wordt de overdracht resp. de acceptatie nog steeds als uitgevoerd beschouwd.

4.6
Voor een crediteursverzuim van ons gelden de wettelijke voorschriften. De opdrachtnemer moet ons zijn services ook uitdrukkelijk aanbieden wanneer er voor een handeling of een medewerking door ons (bijv. terbeschikkingstelling van materiaal) een bepaalde of te bepalen kalendertijd is overeengekomen.

§ 5 Prijzen en betaalvoorwaarden

5.1
De in de bestelling aangegeven prijs is bindend. Alle prijzen zijn inclusief wettelijk geldend btw-tarief, wanneer dat niet afzonderlijk wordt vermeld.

5.2
Indien er in afzonderlijke gevallen niets anders is overeengekomen, omvat de prijs alle prestaties en aanvullende prestaties van de opdrachtnemer (bijv. montage, inbouwen) en alle aanvullende kosten (bijv. correcte verpakking, transportkosten inclusief eventuele transport- en aansprakelijkheidsverzekering).

5.3
De overeengekomen prijs moet binnen 30 kalenderdagen vanaf de volledige levering en volledig geleverde prestatie( inclusief een evt. overeengekomen keuring en aanvaarding van de goederen en ontvangst van een correcte rekening, worden betaald. Wanneer wij een betaling doen binnen een termijn van 14 kalenderdagen, geeft de opdrachtnemer ons 3% korting op het nettobedrag van de rekening. Bij een bankoverschrijving is de betaling op tijd gebeurd, wanneer onze overboekingsopdracht voor het verstrijken van de betaaltermijn door onze bank wordt ontvangen; wij zijn niet verantwoordelijk voor betalingen door banken die belast zijn met het betaalproces.

5.4
Wij zijn geen nalatigheidsinteresten verschuldigd. Voor een te late betaling gelden de wettelijke voorschriften.

5.5
Wij kunnen in de wettelijke omvang aanspraak maken op verrekenings- en retentierechten en op bezwaar tegen niet-nageleefde overeenkomsten. We hebben in het bijzonder het recht verschuldigde betalingen in te houden zolang we nog lopende vorderingen hebben tegen de opdrachtnemer voor onvolledig of niet-correct uitgevoerde prestaties.

5.6
De opdrachtnemer heeft enkel een verrekenings- of retentierecht wegens rechtskrachtig vastgestelde of onbestreden tegenvorderingen.

§ 6 Gebrekkige levering

6.1
Voor onze rechten bi materiële en juridische gebreken van de goederen (inclusief verkeerde leveringen, leveringen in een verminderde hoeveelheid, niet-correcte montage, gebrekkige montage-, bedrijfs- of bedieningshandleiding) en bij andere plichtsverzuimen door de opdrachtnemer gelden de wettelijke voorschriften, voor zover hierna niets anders bepaald is.

6.2
In overeenstemming met de wettelijke voorschriften is de opdrachtnemer er in het bijzonder aansprakelijk voor dat de goederen bij de risico-overdracht aan ons de overeengekomen eigenschappen hebben. Als overeenkomst betreffende de eigenschappen gelden in alle gevallen die productbeschrijvingen die – in het bijzonder door aanduiding of vermelding in onze bestelling – het voorwerp zijn van deze overeenkomst of op dezelfde wijze als deze AAV in de overeenkomst zijn opgenomen. Het maakt daarbij geen verschil of de productbeschrijving van ons, van de opdrachtnemer of van de fabrikant komt.

6.3
Wij zijn bij het sluiten van de overeenkomst niet verplicht om de goederen te onderzoeken of na te gaan of er eventuele gebreken zijn. Deels in afwijking van § 442 sectie 1 S. 2 BGB hebben wij ook onbeperkt recht op vorderingen door gebreken wanneer wij door grove nalatigheid bij het sluiten van de overeenkomst niet op de hoogte waren van het gebrek.

6.4
Voor de commerciële onderzoeks- en kennisgevingsplicht gelden de wettelijke voorschriften (§§ 377, 381 HGB) met de volgende bepalingen: Onze onderzoeksplicht beperkt zich tot gebreken die bij onze inspectie van inkomende goederen door een extern onderzoek, inclusief de leveringspapieren, duidelijk merkbaar zijn (bijv. transportschade, verkeerde leveringen of leveringen in een verminderde hoeveelheid) of tijdens onze kwaliteitscontrole merkbaar zijn tijdens steekproeven.
Indien een acceptatie is overeengekomen, is er geen onderzoeksplicht.

Voor het overige hangt het ervan af in welke mate een onderzoek rekening houdend met de omstandigheden van het afzonderlijk geval met een normale gang van zaken kan worden uitgevoerd.

Onze kennisgevingsplicht voor later gedetecteerde gebreken blijft ongewijzigd. Onverminderd onze onderzoeksplicht geldt onze kennisgeving (aangeven van gebreken) in elk geval als onmiddellijk en op tijd wanneer ze binnen een termijn van 8 kalenderdagen vanaf het detecteren resp., bij duidelijk merkbare gebreken, vanaf de levering wordt verzonden.

6.5
Tot de vervolgprestaties behoort ook het uitbouwen van de gebrekkige onderdelen en het opnieuw inbouwen, indien goederen overeenkomstig de soort en het gebruiksdoel ervan in een ander item zijn ingebouwd of aan een ander item zijn aangebracht; onze wettelijke vordering op vervanging voor het bedrag van de kosten blijft ongewijzigd. De opdrachtnemer draagt ook de voor de controle en de vervolgprestaties nodige kosten wanneer er blijkt dat er daadwerkelijk geen gebreken waren. Onze aansprakelijkheid voor schade bij een onterecht verzoek om schade te verhelpen blijft ongewijzigd; wij zijn echter enkel aansprakelijk wanneer wij erkend hebben of door grove nalatigheid niet erkend hebben dat er geen gebrek was.

6.6
Onverminderd onze wettelijke rechten en de regelingen in sectie 5 geldt: Als de opdrachtnemer zijn verplichtingen voor wat betreft vervolgprestaties – op verzoek van ons door het gebrek te verhelpen (herstelling) of door levering van een item zonder defecten (vervanging) – niet naleeft ()– binnen een door ons vastgestelde passende termijn, dan kunnen wij het gebrek zelf verhelpen en de opdrachtnemer vragen de hiervoor gemaakte kosten te vergoeden resp. een gepaste vooruitbetaling te doen. Als de vervolgprestatie niet correct is uitgevoerd door de opdrachtnemer of voor ons ontoereikend is( bijv. door de bijzondere urgentie, het risico voor de bedrijfsveiligheid of het risico op aanzienlijke schade, dan moet er geen termijn worden vastgesteld; van zulke omstandigheden en zullen wij de opdrachtnemer onmiddellijk, indien mogelijk vooraf, op de hoogte brengen.

6.7
Voor het overige hebben we bij materiële en juridische gebreken, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften, het recht op een vermindering van de aankoopprijs of om de overeenkomst op te zeggen. Bovendien hebben we overeenkomstig de wettelijke voorschriften recht op een schadeloosstelling en een vergoeding van de kosten.

§ 7 Regres van de leverancier

7.1
Ons wettelijk vastgesteld verhaalsrecht binnen een leveringsketen (regres van de leverancier overeenkomstig §§ 445a, 445b, 478 BGB) blijven naast de vorderingen door gebreken onbeperkt van kracht. Wij hebben in het bijzonder het recht aan de opdrachtnemer te vragen wat exact de aard van de vervolgprestaties is (herstelling of vervanging), die wij in uitzonderlijke gevallen verschuldigd zijn aan onze afnemer. Ons wettelijk keuzerecht (§ 439 sectie 1 BGB) wordt hierdoor niet beperkt.

7.2
Voordat we een door een van onze afnemers geldend gemaakte vordering wegens gebreken (inclusief schadeloosstelling overeenk. §§ 445a sectie 1, 439 sectie 2 en 3 BGB) erkennen of eraan voldoen, zullen we de opdrachtnemer daarvan op de hoogte brengen en met een korte toelichting van de kwestie om een schriftelijke stellingname vragen. Als een onderbouwde stellingname niet gebeurt binnen een passende termijn en er in onderling overleg ook geen oplossing wordt gevonden, dan geldt de door ons erkende vordering voor het gebrek als onze afnemer in gebreke is. De afnemer dient in dit geval een tegenbewijs te leveren.

7.3
Onze claims voortvloeiende uit het regres van de leverancier gelden ook wanneer de gebrekkige goederen door ons of door een ander bedrijf verder zijn verwerkt, bijv. door ze in te bouwen in een ander product.

7.4
De opdrachtnemer is ervoor aansprakelijk dat bij de geleverde items of bij het gebruik ervan beschermende rechten van derden niet in het gedrang komen. Hij vrijwaart ons en onze afnemers van alle vorderingen van derden voortvloeiende uit het gebruik van zulke beschermende rechten.

§ 8 Regres van de producent

8.1
Als de opdrachtnemer verantwoordelijk is voor schade aan een product, dan dient hij ons vrij te waren van vorderingen van derden als de oorzaak daarvan zich op zijn terreinen en in zijn bedrijf heeft voorgedaan en hij jegens derden zelf aansprakelijk is.

8.2
In het kader van zijn verplichting tot vrijwaring moet de opdrachtnemer kosten overeenk. §§ 683, 670 BGB vergoeden die mede het resultaat zijn van vorderingen van derden, inclusief een door ons uitgevoerde terugroepactie. Over de inhoud en de omvang van de terugroepmaatregelen zullen wij de opdrachtnemer – indien mogelijk en redelijk – op de hoogte brengen, en hij zal de mogelijkheid krijgen hier een stellingname over te doen. Verdere juridische vorderingen blijven ongewijzigd.

8.3
De opdrachtnemer dient een productaansprakelijkheidsverzekering met een forfaitair dekkingsbedrag van minstens 5 miljoen Euro per persoonlijk letsel / materiële schade af te sluiten en te onderhouden.

§ 9 In acht nemen van de wettelijke bepalingen en veiligheid

9.1
De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de ongevalspreventievoorschriften resp. de veiligheidsaanbevelingen van de beroepsverenigingen, de arbeidsinspectie, etc.

9.2
Voor wat betreft de samenstelling van het materiaal, moeten de bestanddelen voor het productiemateriaal, etc. zijn de op dat moment geldende wettelijke bepalingen op het gebied van milieubescherming en het gebruik van en de omgang met gevaarlijke stoffen resp. stoffen die een risico vormen voor de gezondheid in acht worden genomen.

9.3
Ook voor het overige moet de opdrachtnemer er zelf op letten of de wettelijke bepalingen in acht worden genomen. Indien orders van ons eventueel niet voldoen aan de wettelijke bepalingen, moet de opdrachtnemer ons hierop wijzen. Indien daar niet op wordt gewezen, is de opdrachtnemer zelf aansprakelijk voor hierdoor ontstane schade en worden wij daarvan gevrijwaard.

§ 10 Verjaring

10.1
De wederzijdse vorderingen van de contractpartijen verjaren overeenkomstig de wettelijke voorschriften, indien hierna niets anders is aangegeven.

10.2
In afwijking van § 438 sectie 1 nr. 3 BGB bedraagt de algemene verjaringstermijn voor vorderingen wegens gebreken 3 jaar vanaf de risico-overdracht. Indien er een keuring en aanvaarding van de goederen is overeengekomen, begint de verjaring vanaf deze keuring en aanvaarding. De 3-jarige verjaringstermijn geldt dienovereenkomstig ook voor vorderingen voortvloeiende uit juridische gebreken, waarbij de wettelijke verjaringstermijn voor zakelijke restitutievorderingen van derden (§ 438 sectie 1 nr. 1 BGB) ongewijzigd blijft; vorderingen voortvloeiende uit juridische gebreken verjaren bovendien in geen geval zolang de derde partij het recht – in het bijzonder bij het ontbreken van een verjaring – nog geldend tegen ons kan maken.

10.3
De verjaringstermijnen van het aankooprecht inclusief deze verlenging gelden – in de wettelijke omvang – voor alle contractuele vorderingen wegens gebreken. Indien wij wegens een gebrek ook recht hebben op niet-contractuele vorderingen tot schadeloosstelling, geldt hiervoor de regelmatige wettelijke verjaring (§§ 195, 199 BGB), wanneer niet de toepassing van de verjaringstemijnen van het aankooprecht in een bijzonder geval tot een langere verjaringstermijn leidt.

§ 11 Geheimhouding, eigendomsvoorbehoud

11.1
Wij behouden het auteurs- en eigendomsrecht op afbeeldingen, schema’s, tekeningen, berekeningen, verwijzingen naar uitvoeringen, productbeschrijvingen en andere documenten. Zulke documenten mogen uitsluitend worden gebruikt voor de contractuele verplichtingen en moeten na het voltooien van de overeenkomst aan ons worden terugbezorgd. De documenten moeten geheim worden gehouden tegenover derden, ook na het beëindigen van de overeenkomst. De geheimhoudingsplicht vervalt pas wanneer en indien de informatie in de verstrekte documenten algemeen bekend is geworden.

11.2
De vorige bepaling geldt dienovereenkomstig voor stoffen en materialen (bijv. software, eindproducten en halfafgewerkte producten) en voor gereedschap, modellen, monsters en andere items die wij voor de productie aan de opdrachtnemer hebben verstrekt. Zulke voorwerpen moeten – zolang ze niet verwerkt worden – apart worden bewaard op kosten van de opdrachtnemer en op gepaste wijze tegen vernietiging en slijtage worden beschermd.

11.3
Een verwerking, menging of combinatie (herverwerking) van door de opdrachtnemer verstrekte items zal door ons worden uitgevoerd. Hetzelfde geldt voor de herverwerking van door ons geleverde goederen, zodat wij als fabrikant gelden en ten laatste bij de herverwerking in overeenstemming met de wettelijke voorschriften de eigendom van het product verwerven.

11.4
De overdracht van de eigendom van de goederen aan ons moet beslist en ongeacht de betaling van de prijs gebeuren. Indien wij echter in een uitzonderlijk geval een aanbod van de opdrachtnemer tot overdracht van de eigendom aanvaarden waarvan de betaling van de aankoopprijs afhankelijk is, vervalt het eigendomsvoorbehoud van de opdrachtnemer ten laatste bij de betaling van de aankoopprijs voor de geleverde goederen. Bij een normale gang van zaken blijven wij ook voor het betalen van de aankoopprijs het recht hebben om de goederen te verwerken mits voorafgaande overdracht van de hieruit ontstane vordering (een alternatief is dat het eigendomsvoorbehoud wordt uitgebreid tot de doorverkoop). Uitgesloten zijn daarbij in elk geval alle vormen van eigendomsvoorbehoud, in het bijzonder het uitgebreide, het doorverwezen en het tot de verdere verwerking uitgebreide eigendomsvoorbehoud.

11.5
De opdrachtnemer moet controleren of materialen, gereedschap, apparaten en modellen die door ons beschikbaar worden gesteld aan de opdrachtnemer of door derden worden verschaft, geschikt en zonder gebreken zijn. Indien er niet onmiddellijk een passende kennisgeving volgt, wordt ervan uitgegaan dat alles geschikt en zonder gebreken is.

11.6
Materiaal dat wij ter beschikking stellen of dat voor contractuele doeleinden wordt geproduceerd en apart aan ons wordt aangerekend door de opdrachtnemer, blijft of wordt nadien onze eigendom. Dit moet door de opdrachtnemer als onze eigendom kenbaar worden gemaakt, zorgvuldig worden bewaard, tegen schade van welke aard dan ook worden beschermd en alleen voor contractuele doeleinden worden gebruikt. De opdrachtnemer draagt het risico op de vernietiging of slijtage van de materialen.

11.7
De verwerking, menging of combinatie (herverwerking) van door de opdrachtnemer verstrekte items zal door ons worden uitgevoerd. Hetzelfde geldt voor de herverwerking van door ons geleverde goederen, zodat wij als fabrikant gelden en ten laatste bij de herverwerking in overeenstemming met de wettelijke voorschriften de eigendom van het product verwerven.

11.8 Eigendomsvoorbehoud van de opdrachtnemer geldt alleen indien dit betrekking heeft op onze betaalplicht voor de desbetreffende producten, waarvan de opdrachtnemer zich de eigendom voorbehoudt. In het bijzonder zijn verlengde of uitgebreide eigendomsvoorbehouden niet toegelaten.

§ 12 Verzekeringskosten

Wij staan niet in voor verzekeringskosten, van welke aard dan ook. Hiervoor moet de opdrachtnemer instaan.

§ 13 Overmacht

Indien wij onze aankoopverplichtingen door bedrijfsstoringen of overmacht niet kunnen nakomen, hebben wij na een overeenkomstige kennisgeving het recht de aankoop uit te stellen of de overeenkomst op te zeggen.

§ 14 Cessie van vorderingen

De cessie van de tegen ons bestaande vorderingen is uitgesloten. Dit geldt niet als het om geldvorderingen gaat.

§ 15 Rechtskeuze, plaats van uitvoering en bevoegde rechtbank

15.1
Voor deze AAV en de contractuele relatie tussen ons en de opdrachtnemer geldt het recht van de Bondsrepubliek Duitsland, met uitzondering van de internationale eenvormige wetten, in het bijzonder het UN-kooprecht.

15.2
De taal van de procedure en de overeenkomst is Duits

15.3
De plaats van uitvoering voor alle plichten van beide contractpartijen is onze hoofdzetel in Hamminkeln.

15.4
Als de opdrachtnemer handelaar is in de zin van de handelswetgeving, een juridische persoon van het publiekrecht of een publiekrechtelijk lichaam, is de bevoegde – rechtbank uitsluitend– ook voor internationale kwesties, voor alle uit de contractuele relatie voortvloeiende geschillen die op de locatie van onze hoofdzetel in Hamminkeln. Hetzelfde geldt wanneer de opdrachtnemer een ondernemer (§ 14 BGB) is.
We hebben echter in alle gevallen ook het recht op de plaats van uitvoering van de levering overeenk. deze AAV resp. de prioritaire afzonderlijk onderhandelde voorwaarden een rechtsvordering in te stellen, of bij de algemeen bevoegde rechtbank van de opdrachtnemer. Prioritaire wettelijke voorschriften, in het bijzonder over uitsluitende bevoegdheden, blijven ongewijzigd.

15.5
Indien met een buitenlandse contractant geen overeenkomst kan worden gemaakt over de hier vermelde bevoegde rechtbank omdat het recht van het land van deze contractant dat niet toestaat, wordt Zürich (Zwitserland) als locatie van de bevoegde rechtbank overeengekomen.

§ 16 Overige

Indien deze bepalingen – om welke reden dan ook – geheel of gedeeltelijk ineffectief, onuitvoerbaar of onvolledig zijn of worden, dan geldt in plaats van de ineffectieve regeling resp. ter vervanging van de lacunes die juridisch effectieve regelingen als overeengekomen, die de contractpartijen in functie van de economische doelstellingen van de overeenkomst en het doel van deze bepalingen zijn overeengekomen, wanneer deze de ineffectiviteit, de onuitvoerbaarheid of de juridische lacunes kenden.

 

Versie van 08.12.2021