Privacyverklaring

1. Gegevensbescherming in één oogopslag

Algemene opmerkingen

Hierna volgt een kort overzicht van wat er met uw persoonsgegevens gebeurt wanneer u deze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. In de privacyverklaring onder deze tekst staat meer informatie over het onderwerp gegevensbescherming.

Gegevensverzameling op deze website

Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverzameling op deze website?

De gegevens op deze website worden verwerkt door de website-eigenaar. Zijn contactgegevens vindt u in het hoofdstuk "Informatie over verantwoordelijke instantie" in deze privacyverklaring.

Hoe worden uw gegevens verzameld?

Ten eerste worden deze gegevens verzameld omdat u deze aan ons verstrekt. Hierbij kan het bijvoorbeeld gaan om gegevens die u in een contactformulier hebt ingevuld.

Andere gegevens worden automatisch of met uw toestemming door ons IT-systeem opgeslagen wanneer u de website bezoekt. Het gaat dan vooral om technische gegevens (bijv. de browser, het besturingssysteem of het tijdstip van bezoek aan de website). Deze gegevens worden automatisch geregistreerd op het moment dat u deze website bezoekt.

Waarvoor gebruiken we uw gegevens?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om te garanderen dat de website zonden fouten kan worden gebruikt. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw internetgebruik te analyseren.

Welke rechten hebt u met betrekking tot uw gegevens?

U hebt op elk moment het recht om gratis informatie te krijgen over de herkomst, de ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonsgegevens. U hebt bovendien het recht om deze persoonsgegevens te corrigeren of te wissen. Als u toestemming hebt gegeven om de gegevens te verwerken, kunt u die toestemming in de toekomst altijd intrekken. Ook hebt u het recht om onder bepaalde omstandigheden te verzoeken dat uw persoonsgegevens slechts in beperkte mate worden verwerkt. Bovendien hebt u recht op beroep bij de bevoegde autoriteiten.

U kunt hiervoor, en in geval van verdere vragen over het onderwerp gegevensbescherming, altijd contact met ons opnemen.

Analyseprogramma's en hulpprogramma's van derden

Bij het bezoeken van deze website kan uw surfgedrag statistisch worden geëvalueerd. Dat gebeurt vooral door met zogeheten analyseprogramma's.

In deze privacyverklaring vindt u gedetailleerde informatie over deze analyseprogramma's.

2. Hosting

Wij hosten de inhoud van onze website bij de volgende provider:

Mittwald

De provider is Mittwald CM Service GmbH & Co. KG, Königsberger Straße 4-6, 32339 Espelkamp (hierna Mittwald).

Nadere gegevens vindt u in de privacyverklaring van Mittwald: https://www.mittwald.de/datenschutz.

Mittwald wordt gebruikt op basis van Art. 6, lid 1, sub f, van de AVG. Wij hebben er een gerechtvaardigd belang bij dat onze website zo betrouwbaar mogelijk wordt weergegeven. Indien hiervoor de betreffende toestemming werd verleend, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van Art. 6, lid 1, sub a, van de AVG en § 25, lid 1, van de Duitse wet TTDSG, indien de toestemming betrekking heeft op de opslag van cookies of de toegang tot informatie in de terminal van de gebruiker (bijv. apparaatvingerafdruk) in de zin van de TTDSG. De toestemming kan op ieder moment worden ingetrokken.

Orderverwerking

Voor het gebruik van bovengenoemde dienst hebben wij een overeenkomst inzake orderverwerking (OOV) afgesloten. Het gaat hierbij om een conform de gegevensbeschermingswetgeving voorgeschreven overeenkomst, die garandeert dat het betrokken bedrijf de persoonsgegevens van de bezoekers van onze website alleen in overeenstemming met onze aanwijzingen en met inachtneming van de AVG verwerkt.

3. Algemene opmerkingen en verplichte informatie

Gegevensbescherming

De eigenaar van deze site neemt de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften op het gebied van gegevensbescherming en in overeenstemming met deze privacyverklaring.

Bij het gebruiken van deze website worden verschillende persoonsgegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. In deze privacyverklaring wordt verklaard welke gegevens we verzamelen en waarvoor we ze gebruiken. Hier wordt ook uitgelegd hoe en met welk doel dat gebeurt.

Wij willen u erop wijzen dat er tijdens de gegevensoverdracht via internet (bijv. tijdens communicatie per e-mail) veiligheidslekken kunnen optreden. Een compleet waterdichte beveiliging van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Opmerking over verantwoordelijke instanties

De verantwoordelijke instantie voor de gegevensverwerking op deze website is:

Karl Buschmann Maschinenbau GmbH
Sascha Buschmann
Industriestraße 18
D-46499 Hamminkeln

Telefoon: +49 (0) 2852 96690
E-mailadres: info@guelleruehrwerke.de

Een verantwoordelijke instantie is een natuurlijke persoon of rechtspersoon die alleen of samen met anderen over het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bijv. namen, e-mailadressen, etc.) beslist.

Bewaartermijn

Tenzij in deze privacyverklaring een specifieke bewaartermijn is vermeld, bewaren wij uw persoonsgegevens totdat het doel van de gegevensverwerking niet meer van toepassing is. Als u een gegrond verzoek om verwijdering indient of uw toestemming voor gegevensverwerking intrekt, worden uw gegevens verwijderd, tenzij er andere wettelijk toegestane redenen bestaan om uw persoonlijke gegevens op te slaan (bijv. fiscale of handelsrechtelijke bewaartermijnen). In het laatste geval worden de gegevens verwijderd zodra deze redenen niet meer bestaan.

Algemene informatie over de rechtsgrondslag voor gegevensverwerking op deze website

Als u toestemming voor de gegevensverwerking hebt verleend, verwerken wij uw persoonsgegevens op grond van Art. 6 lid 1, sub a, van de AVG of Art. 9, lid 2, sub a, van de AVG, indien bijzondere gegevenscategorieën volgens Art. 9, lid 1, van de AVG worden verwerkt. In het geval van uitdrukkelijke toestemming voor de overdracht van persoonsgegevens naar derde landen, is de gegevensverwerking ook gebaseerd op Art. 49, lid 1, sub a, van de AVG. Als u toestemming voor het opslaan van cookies of voor toegang tot informatie op uw terminal (bijv. via apparaatvingerafdruk) hebt verleend, is de gegevensverwerking ook gebaseerd op § 25, lid 1, van de Duitse wet TTDSG. De toestemming kan op ieder moment worden ingetrokken. Als uw gegevens voor de uitvoering van de overeenkomst of van precontractuele maatregelen noodzakelijk is, verwerken wij uw gegevens op grond van Art. 6, lid 1, sub b, van de AVG. Verder verwerken wij uw gegevens als deze nodig zijn om te voldoen aan een wettelijke verplichting op grond van Art. 6, lid 1, sub c, van de AVG. Gegevensverwerking kan ook plaatsvinden op grond van ons legitieme belang in overeenstemming met Art. 6, lid 1, sub f, van de AVG. De volgende paragrafen van deze privacyverklaring geven informatie over de relevante rechtsgrondslagen in elk afzonderlijk geval.

Opmerking over gegevensoverdracht naar de VS en andere derde landen

Wij maken onder andere gebruik van hulpprogramma's van bedrijven die in de VS of andere derde landen gevestigd zijn, die volgens de wetgeving inzake gegevensbescherming niet veilig zijn. Als deze hulpprogramma's actief zijn, kunnen uw persoonsgegevens aan deze derde landen worden doorgegeven en daar worden verwerkt. Hierbij wijzen wij erop dat in deze landen niet een niveau van gegevensbescherming gegarandeerd kan worden dat vergelijkbaar is met dat van de EU. Zo zijn Amerikaanse bedrijven verplicht om persoonsgegevens vrij te geven aan veiligheidsautoriteiten zonder dat u als betrokkene hiertegen juridische stappen kunt instellen. Het kan daarom niet worden uitgesloten dat Amerikaanse autoriteiten (bijvoorbeeld geheime diensten) uw gegevens met het oog op controle en toezicht verwerken, analyseren en permanent opslaan op Amerikaanse servers. Wij hebben geen invloed op deze verwerkingsactiviteiten.

Uw toestemming voor het verwerken van de gegevens intrekken

Veel gegevensverwerkingsprocessen zijn enkel mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. Een reeds gegeven toestemming kunt u te allen tijde intrekken. Het intrekken van deze toestemming is niet van invloed op de rechtmatigheid van de gegevensverwerking die daarvoor al is uitgevoerd.

Recht op bezwaar tegen gegevensverzameling in bijzondere gevallen en tegen direct marketing (Art. 21 van de AVG)

ALS DE GEGEVENSVERWERKING OP GROND VAN ART. 6, LID 1, SUB E OF SUB F, VAN DE AVG WORDT UITGEVOERD, HEBT U TE ALLEN TIJDE HET RECHT, OM REDENEN DIE VOORTVLOEIEN UIT EEN BIJZONDERE SITUATIE, TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS BEZWAAR AAN TE TEKENEN. DIT GELDT OOK VOOR PROFILING OP GROND VAN DEZE BEPALINGEN. DE RECHTSGROND WAAROP EEN VERWERKING RUST, VINDT U IN DEZE PRIVACYVERKLARING. INDIEN U BEZWAAR AANTEKENT, ZULLEN WE UW PERSOONSGEGEVENS NIET MEER VERWERKEN, TENZIJ WE DWINGENDE VEILIGHEIDSRELEVANTE REDENEN VOOR DE VERWERKING HEBBEN DIE PREVALEREN OP UW BELANGEN, RECHTEN EN VRIJHEDEN, OF TENZIJ DE VERWERKING DIENT VOOR HET GELDEND MAKEN, UITOEFENEN OF VERDEDIGEN VAN RECHTSVORDERINGEN (BEZWAAR CONFORM ART. 21, LID 1, VAN DE AVG).

INDIEN UW PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT OM DIRECT MARKERING UIT TE VOEREN, DAN KUNT U OP IEDER MOMENT BEZWAAR AANTEKENEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS VOOR DERGELIJKE MARKETINGDOELEINDEN. DIT GELDT OOK VOOR PROFILING, INDIEN DIT IN VERBAND STAAT MET ZULKE DIRECT MARKETING. WANNEER U BEZWAAR AANTEKENT, WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS UITSLUITEND VOOR DIRECT MARKETING NIET MEER GEBRUIKT (BEZWAAR CONFORM ART. 21, LID 2, VAN DE AVG).

Recht op bezwaar bij de bevoegde autoriteiten

In geval van overtredingen tegen de AVG hebben de betrokkenen recht op bezwaar bij een toezichthoudende autoriteit, in het bijzonder in de lidstaat waarin deze gewoonlijk verblijft, op de werkplek of op de plaats van de vermeende overtreding. Het recht op bezwaar is van toepassing onverminderd de andere administratieve of rechtsmiddelen.

Recht op gegevensoverdracht

U hebt het recht om gegevens die wij op grond van uw toestemming of bij het naleven van een overeenkomst automatisch verwerken, aan uzelf of een derde partij in een gangbaar, door een machine leesbaar formaat over te dragen. Indien u wenst dat de gegevens rechtstreeks aan een andere verantwoordelijke partij worden overgedragen, zal dat alleen gebeuren als dat op technisch vlak mogelijk is.

Informatie, wissen en correctie

U hebt in het kader van de bestaande wettelijke bepalingen op elk moment het recht op gratis informatie over uw opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst en de ontvangers ervan alsook het doel van de gegevensverwerking en evt. het recht op correctie of het wissen van deze gegevens. U kunt hiervoor, en in geval van verdere vragen over het onderwerp persoonsgegevens, altijd contact met ons opnemen.

Recht op beperking van de verwerking

U hebt het recht te verzoeken dat uw persoonsgegevens slechts in beperkte mate worden verwerkt. Hiervoor kunt u te allen tijde contact met ons opnemen. In de volgende gevallen is er recht op de beperking van de verwerking:

 • Als u de juistheid van de bij ons opgeslagen persoonsgegevens betwist, hebben wij gewoonlijk tijd nodig om dat te controleren. U hebt voor de duur van deze controle het recht te verzoeken dat uw persoonsgegevens slechts in beperkte mate worden verwerkt.
 • Als uw persoonsgegevens op onrechtmatige wijze zijn/worden verwerkt, kunt u verzoeken dat de verwerking van deze gegevens wordt beperkt in plaats dat ze worden gewist.
 • Wanneer wij uw persoonsgegevens niet meer nodig hebben, maar u die toch nog nodig hebt voor het uitoefenen, verdedigen of geldend maken van rechtsvorderingen, hebt u het recht te verzoeken dat de gegevensverwerking wordt beperkt in plaats van dat de gegevens worden gewist.
 • Indien u conform Art. 21, lid 1, van de AVG bezwaar hebt aangetekend, moet er een afweging worden gemaakt tussen uw belangen en de onze. Zolang nog niet vaststaat wiens belangen prevaleren, hebt u het recht te verzoeken dat uw persoonsgegevens slechts in beperkte mate worden verwerkt.

Wanneer u de verwerking van uw persoonsgegevens hebt beperkt, mogen deze gegevens – uitgezonderd de opslag ervan – enkel met uw toestemming of voor het geldend maken, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen, ter bescherming van rechten van een andere natuurlijke of juridische persoon of door een belangrijk algemeen belang van de Europese Unie of een van haar lidstaten worden verwerkt.

SSL- resp. TLS-versleuteling

Om veiligheidsredenen en ter bescherming van vertrouwelijke inhoud, zoals bijvoorbeeld bestellingen of aanvragen die u naar ons als website-eigenaar verzendt, gebruikt deze site een SSL- of TLS-versleuteling. U herkent een versleutelde verbinding aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van "http://" in "https://" en aan het hangslotsymbool in uw browserregel.

Als de SSL- resp. TLS-versleuteling geactiveerd is, kunnen de gegevens die u naar ons verzendt niet door derden worden meegelezen.

Bezwaar tegen markering-e-mails

Het gebruiken van de in het kader van de impressumplicht gepubliceerde contactgegevens voor het verzenden van niet-uitdrukkelijk aangevraagde reclame en informatiemateriaal wordt hierbij niet toegestaan. De eigenaar van de site behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om gerechtelijke stappen te ondernemen in het geval van een niet-gewenste verzending van reclamemateriaal of spammails.

4. Gegevensverzameling op deze website

Cookies

Onze websites maken gebruik van zogeheten „cookies“. Cookies zijn kleine tekstbestanden en veroorzaken geen schade aan uw terminal. Ze worden ofwel tijdelijk gebruikt voor de duur van een sessie (sessiecookies), ofwel blijvend (permanente cookies) op uw terminal opgeslagen. Sessiecookies worden aan het einde van uw bezoek automatisch verwijderd. Permanente cookies blijven opgeslagen op uw terminal totdat u deze zelf verwijdert of deze automatisch door uw webbrowser worden verwijderd.

Er kunnen ook cookies van derde partijen op uw terminal worden opgeslagen bij het bezoeken van onze site (third-party-cookies). Deze stellen ons of u in staat om bepaalde diensten van derde partijen te gebruiken (bijv. cookies voor het uitvoeren van betaalservices).

Cookies hebben verschillende functies. Veel cookies zijn technisch noodzakelijk, omdat bepaalde websitefuncties zonder deze cookies niet zouden werken (bijv. winkelwagen of het afspelen van video’s). Andere cookies dienen om het websitegebruik te analyseren of om reclame te tonen.

Cookies die nodig zijn voor het uitvoeren van de elektronische communicatie, voor het ter beschikking stellen van bepaalde door u gewenste functies (bijv. voor de winkelwagen) of ter optimalisatie van de website (noodzakelijke cookies, bijv. cookies voor het meten van het aantal bezoekers van de website), worden opgeslagen op grond van Art. 6, lid 1, sub f, van de AVG, indien er geen andere rechtsgrond wordt aangegeven. De eigenaar van de website heeft een gerechtvaardigd belang om noodzakelijke cookies op te slaan om zijn diensten zonder technische storingen en op optimale wijze ter beschikking te stellen. Indien er om toestemming voor het opslaan van cookies en vergelijkbare herkenningstechnologie is gevraagd, worden de gegevens uitsluitend op grond van deze toestemming verwerkt (Art. 6, lid 1, sub a, van de AVG en § 25, lid 1, van de Duitse wet TTDSG). De toestemming kan op ieder moment worden ingetrokken.

U kunt uw browser zo instellen dat u op de hoogte wordt gebracht wanneer er cookies worden geplaatst, u kunt deze cookies dan enkel in bepaalde gevallen toestaan, u kunt cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen weigeren of de automatische verwijdering van cookies bij het afsluiten van de browser activeren. Bij het deactiveren van cookies kan de werking van deze website beperkt zijn.

Wanneer cookies worden gebruikt door derde partijen of ter analyse, zullen wij u hierover in het kader van deze privacyverklaring speciaal op de hoogte brengen en hiervoor evt. uw toestemming vragen.

Instemming met Usercentrics-voorwaarden

Deze website gebruikt de consent-technologie van Usercentrics, om uw toestemming voor het opslaan van bepaalde cookies op uw terminal of voor gebruik van bepaalde technieken te verkrijgen en deze conform de voorschriften inzake gegevensbescherming te documenteren. De aanbieder van deze technologie is Usercentrics GmbH, Sendlinger Straße 7, 80331 München, website: https://usercentrics.com/de/ (hierna “Usercentrics”).

Wanneer u onze website bezoekt, worden de volgende persoonsgegevens naar Usercentrics verzonden:

 • Uw toestemming(en) resp. het intrekken van uw toestemming(en)
 • Uw IP-adres
 • Informatie over uw browser
 • Informatie over uw terminal
 • Tijdstip van uw bezoek aan de website

Daarnaast slaat Usercentrics een cookie op in uw browser om de door u verleende toestemmingen resp. het intrekken daarvan te kunnen toewijzen. De op die manier geregistreerde gegevens worden opgeslagen totdat u ons verzoekt deze te verwijderen, de Usercentrics-cookie zelf verwijdert of het doel voor de gegevensopslag niet meer van toepassing is. Dwingende wettelijke bewaarplichten blijven ongewijzigd.

Er wordt gebruik gemaakt van Usercentrics om de wettelijk voorgeschreven toestemmingen voor het gebruik van bepaalde technologieën te verkrijgen. De rechtsgrond hiervoor is Art. 6, lid 1, sub c, van de AVG.

Orderverwerking

Voor het gebruik van bovengenoemde dienst hebben wij een overeenkomst inzake orderverwerking (OOV) afgesloten. Het gaat hierbij om een conform de gegevensbeschermingswetgeving voorgeschreven overeenkomst, die garandeert dat het betrokken bedrijf de persoonsgegevens van de bezoekers van onze website alleen in overeenstemming met onze aanwijzingen en met inachtneming van de AVG verwerkt.

Serverlogbestanden

De website-provider verzamelt automatisch gegevens en slaat deze op in zogeheten serverlogbestanden die uw browser automatisch naar ons verzendt. Hierbij gaat het om:

 • Browsertype en browserversie
 • Gebruikt besturingssysteem
 • Verwijzende URL
 • Hostnaam van de toegangscomputer
 • Tijdstip van serververzoek
 • IP-adres

Deze gegevens worden niet met andere databronnen samengevoegd.

De verzameling van deze gegevens gebeurt op grond van Art. 6, lid 1, sub f, van de AVG. De website-eigenaar heeft een gerechtvaardigd belang bij een technisch storingsvrije weergave en bij de optimalisatie van zijn website. Hiervoor moeten de serverlogbestanden worden vastgelegd.

Aanvraag per e-mail, telefoon of telefax

Wanneer u per e-mail, telefoon of fax contact met ons opneemt, wordt uw aanvraag, inclusief alle daaruit resulterende persoonsgegevens (naam, aanvraag) bij ons opgeslagen en verwerkt om uw verzoek te kunnen verwerken. Deze gegevens worden aan niemand verstrekt zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

De verwerking van deze gegevens gebeurt op grond van Art. 6, lid 1, sub b, van de AVG, indien uw aanvraag te maken heeft met de naleving van een overeenkomst of noodzakelijk is voor de uitvoering van precontractuele handelingen. In alle andere gevallen vindt de verwerking plaats op basis van ons gerechtvaardigd belang bij de effectieve verwerking van de aanvraag (Art. 6, lid 1, sub f, van de AVG) of uw toestemming (Art. 6, lid 1, sub a, van de AVG) indien u hierom werd gevraagd. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

De gegevens die u ons door middel van een contactverzoek hebt verstrekt, blijven in ons bezit totdat u ons verzoekt deze te verwijderen, uw toestemming voor de opslag ervan intrekt of het doel voor de opslag van deze gegevens niet meer van toepassing is (bijv. na een afgesloten behandeling van uw verzoek). Dwingende wettelijke bepalingen – in het bijzonder wettelijke bewaartermijnen – blijven ongewijzigd.

5. Analysehulpprogramma's en advertenties

Google Analytics

Deze website gebruikt functies van de webanalysedienst Google Analytics. De aanbieder hiervan is Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Met Google Analytics kan de eigenaar van de website het gedrag van websitebezoekers analyseren. De eigenaar van de website ontvangt verschillende gebruiksgegevens, zoals aantal site-weergaven, verblijfsduur, gebruikte besturingssystemen en herkomst van de gebruiker. Deze gegevens worden aan de betreffende terminal van de gebruiker gekoppeld. Ze worden niet aan een gebruikers-ID gekoppeld.

Google Analytics maakt gebruik van technologie waarmee de gebruiker herkend kan worden om zijn gedrag te analyseren (bijv. cookies of apparaatvingerafdruk). De door Google verzamelde informatie over het gebruik van deze website wordt gewoonlijk naar een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen.

Het gebruik van deze dienst is gebaseerd op uw toestemming in overeenstemming met Art. 6, lid 1, sub a, van de AVG, en § 25, lid 1, van de Duitse wet TTDSG. De toestemming kan op ieder moment worden ingetrokken.

Het doorsturen van gegevens naar de VS gebeurt op grond van de standaardcontractbepalingen van de EU-commissie. Nadere gegevens hierover vindt u hier: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Browser plug-in

U kunt voorkomen dat Google uw gegevens verzamelt en verwerkt door de browser-plug-in die onder de volgende link beschikbaar is, te downloaden en te installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Meer informatie over hoe Google Analytics omgaat met gebruikersgegevens, vindt u in de privacyverklaring van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Orderverwerking

Wij hebben met Google een overeenkomst gesloten inzake orderverwerking en passen de strenge richtlijnen van de Duitse gegevensbeschermingsautoriteiten volledig toe bij het gebruik van Google Analytics.

Google Ads

De eigenaar van de website maakt gebruik van Google Ads. Google Ads is een online advertentieprogramma van Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Google Ads stelt ons in staat om advertenties in de Google-zoekmachine of op websites van derden weer te geven wanneer de gebruiker bepaalde zoekbegrippen op Google invoert (targeting op trefwoorden). Bovendien kunnen er gerichte advertenties worden weergegeven op basis van de gebruikersgegevens (bijvoorbeeld locatiegegevens en interesses) die beschikbaar zijn bij Google (targeting op doelgroepen). Als website-eigenaar kunnen wij deze gegevens kwantitatief analyseren, bijvoorbeeld door na te gaan welke zoekbegrippen tot de weergave van onze advertenties hebben geleid en hoeveel advertenties tot de desbetreffende klikken hebben geleid.

Het gebruik van deze dienst is gebaseerd op uw toestemming in overeenstemming met Art. 6, lid 1, sub a, van de AVG, en § 25, lid 1, van de Duitse wet TTDSG. De toestemming kan op ieder moment worden ingetrokken.

Het doorsturen van gegevens naar de VS gebeurt op grond van de standaardcontractbepalingen van de EU-commissie. Nadere gegevens hierover vindt u hier: https://policies.google.com/privacy/frameworks en https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Google-conversietracking

Deze website maakt gebruik van Google Conversion Tracking De aanbieder hiervan is Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Met behulp van Google Conversion Tracking kunnen wij en Google zien of de gebruiker bepaalde acties heeft uitgevoerd. Zo kunnen wij bijvoorbeeld nagaan hoe vaak op welke knoppen op onze website is geklikt en welke producten vaak zijn bekeken of gekocht. Deze informatie wordt gebruikt om conversiestatistieken te genereren. Zo ontdekken we het totale aantal gebruikers dat op onze advertenties heeft geklikt en welke handelingen ze hebben gedaan. We ontvangen geen gegevens waarmee we de gebruiker persoonlijk kunnen identificeren. Google gebruikt zelf cookies of vergelijkbare herkenningstechnologie.

Het gebruik van deze dienst is gebaseerd op uw toestemming in overeenstemming met Art. 6, lid 1, sub a, van de AVG, en § 25, lid 1, van de Duitse wet TTDSG. De toestemming kan op ieder moment worden ingetrokken.

Meer informatie over Google Conversion Tracking vindt u in de privacyverklaring van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

6. Nieuwsbrief

Nieuwsbriefgegevens

Als u de op de website aangeboden nieuwsbrief wilt ontvangen, hebben we een e-mailadres van u nodig, evenals informatie waarmee we kunnen verifiëren dat u de houder van het opgegeven e-mailadres bent en dat u akkoord gaat met het ontvangen van de nieuwsbrief. Er worden geen verdere gegevens verzameld of alleen op vrijwillige basis. Voor de verwerking van de nieuwsbrief maken wij gebruik van de serviceprovider die hieronder wordt aangegeven.

CleverReach

Deze website maakt gebruik van CleverReach voor verzending van nieuwsbrieven. De provider is CleverReach GmbH & Co. KG, Schafjückenweg 2, 26180 Rastede, Duitsland (hierna “CleverReach”). CleverReach is een dienst waarmee de verzending van nieuwsbrieven kan worden georganiseerd en geanalyseerd. De gegevens die u invoert om u op de nieuwsbrief te abonneren (bijv. e-mailadres), worden op de servers van CleverReach in Duitsland of Ierland opgeslagen.

Onze nieuwsbrieven die met CleverReach worden verzonden, stellen ons in staat het gedrag van de ontvangers van de nieuwsbrief te analyseren. Hierbij kan onder meer geanalyseerd worden hoeveel ontvangers de nieuwsbrief hebben geopend en hoe vaak op welke links in de nieuwsbrief is geklikt. Met behulp van de zogeheten conversietracking kan ook worden geanalyseerd of een vooraf gedefinieerde handeling (bijv. de aankoop van een product op deze website) heeft plaatsgevonden na het klikken op de link in de nieuwsbrief. Meer informatie over gegevensanalyse door de CleverReach-nieuwsbrief vindt u onder: https://www.cleverreach.com/de/funktionen/reporting-und-tracking/.

De gegevensverwerking vindt plaats op basis van uw toestemming (Art. 6, lid 1, sub a, van de AVG). U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken door u af te melden voor de nieuwsbrief. Het intrekken van deze toestemming is niet van invloed op de rechtmatigheid van de gegevensverwerking die daarvoor al heeft plaatsgevonden.

Als u niet wilt dat uw gegevens door CleverReach worden geanalyseerd, moet u zich afmelden voor de nieuwsbrief. Hiervoor beschikt u in elke nieuwsbrief over afmeldingslink.

De gegevens die u ons hebt verstrekt om u aan te melden voor de nieuwsbrief, worden door ons of door de serviceprovider opgeslagen totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief. Deze worden uit de nieuwsbriefverzendlijst verwijderd nadat u zich hebt afgemeld. Dit is niet van invloed op gegevens die we voor andere doeleinden hebben opgeslagen.

Nadat u uit de nieuwsbriefverzendlijst bent verwijderd, kan uw e-mailadres door ons of de serviceprovider indien nodig in een zwarte lijst worden opgenomen om toekomstige mailings te voorkomen. De gegevens uit de zwarte lijst worden alleen voor dit doel gebruikt en niet met andere gegevens gecombineerd. Dit dient zowel uw belang als ons belang om te voldoen aan de wettelijke vereisten voor de verzending van nieuwsbrieven (gerechtvaardigd belang zoals bedoeld in Art. 6, lid 1, sub f, van de AVG). De opname in de zwarte lijst is voor onbepaalde tijd. U kunt bezwaar maken tegen de opname in deze lijst als uw belangen zwaarder wegen dan ons gerechtvaardigd belang.

Raadpleeg voor meer informatie het privacybeleid van CleverReach: https://www.cleverreach.com/de/datenschutz/.

Orderverwerking

Voor het gebruik van bovengenoemde dienst hebben wij een overeenkomst inzake orderverwerking (OOV) afgesloten. Het gaat hierbij om een conform de gegevensbeschermingswetgeving voorgeschreven overeenkomst, die garandeert dat het betrokken bedrijf de persoonsgegevens van de bezoekers van onze website alleen in overeenstemming met onze aanwijzingen en met inachtneming van de AVG verwerkt.

7. Plug-ins en hulpprogramma's

YouTube met geavanceerde gegevensbescherming

In deze website zijn YouTube-video’s geïntegreerd. De eigenaar van de site is Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Wij gebruiken YouTube in de geavanceerde gegevensbeschermingsmodus. Volgens YouTube wordt er in deze modus geen informatie over de bezoeker op deze website opgeslagen voordat die de video heeft bekeken. Door de geavanceerde gegevensbeschermingsmodus wordt het verzenden van gegevens aan YouTube-partners uitgesloten, tenzij dit strikt noodzakelijk is. YouTube maakt – onafhankelijk van het feit of u een video bekijkt – verbinding met het Google DoubleClick-netwerk.

Zodra u een YouTube-video op deze website start, wordt er verbinding gemaakt met de server van YouTube. De YouTube-server krijgt dan de informatie welke van onze pagina’s u hebt bezocht. Wanneer u bent aangemeld op uw YouTube-account, kan YouTube uw surfgedrag direct aan uw persoonlijk profiel toevoegen. U kunt dit voorkomen door uit te loggen op uw YouTube-account.

Ook kan YouTube na het starten van een video verschillende cookies op uw terminal opslaan of vergelijkbare herkenningstechnologie (bijv. apparaatvingerafdruk) gebruiken. Op deze wijze kan YouTube informatie over de bezoekers van deze website verzamelen. Deze informatie wordt onder andere gebruikt om videostatistieken samen te stellen, de applicatie gebruiksvriendelijker te maken en om pogingen tot fraude tegen te gaan.

Na het starten van een YouTube-video kunnen er mogelijk verschillende gegevensverwerkingsprocessen starten waarop wij geen invloed hebben.

Er wordt gebruik gemaakt van YouTube om ons online aanbod op een passende manier weer te geven. Dit is een gerechtvaardigd belang in de zin van Art. 6, lid 1, sub f, van de AVG. Indien hiervoor de betreffende toestemming werd verleend, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van Art. 6, lid 1, sub a, van de AVG en § 25, lid 1, van de Duitse wet TTDSG, indien de toestemming betrekking heeft op de opslag van cookies of de toegang tot informatie in de terminal van de gebruiker (bijv. apparaatvingerafdruk) in de zin van de TTDSG. De toestemming kan op ieder moment worden ingetrokken.

Meer informatie over gegevensbescherming bij YouTube vindt u in hun privacyverklaring op: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Google Fonts (lokale hosting)

Om de lettertypes op een geharmoniseerde wijze weer te geven, maakt deze website gebruik van Google Fonts, dat door Google ter beschikking is gesteld. De Google Fonts zijn lokaal geïnstalleerd. Daarbij wordt geen verbinding met de server van Google gemaakt.

Meer informatie over Google Fonts vindt u op https://developers.google.com/fonts/faq en in de privacyverklaring van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Google Maps

Deze website maakt gebruik van de kaartenservice Google Maps. De aanbieder hiervan is Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Om de functies van Google Maps te kunnen gebruiken, moet uw IP-adres worden opgeslagen. Deze informatie wordt doorgaans naar een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen. De aanbieder van deze site heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht. Als Google Maps is geactiveerd, kan Google voor een geharmoniseerde weergave van lettertypen Google Fonts gebruiken. Wanneer u Google Maps opent, laadt uw browser de benodigde Web Fonts in uw browsercache om tekst en lettertypen correct weer te geven.

Google Maps wordt gebruikt om ons online aanbod op een passende wijze te presenteren en om ervoor te zorgen dat de door ons op de website aangegeven locaties gemakkelijk kunnen worden gevonden. Dit is een gerechtvaardigd belang in de zin van Art. 6, lid 1, sub f, van de AVG. Indien hiervoor de betreffende toestemming werd verleend, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van Art. 6, lid 1, sub a, van de AVG en § 25, lid 1, van de Duitse wet TTDSG, indien de toestemming betrekking heeft op de opslag van cookies of de toegang tot informatie in de terminal van de gebruiker (bijv. apparaatvingerafdruk) in de zin van de TTDSG. De toestemming kan op ieder moment worden ingetrokken.

Het doorsturen van gegevens naar de VS gebeurt op grond van de standaardcontractbepalingen van de EU-commissie. Nadere gegevens hierover vindt u hier: https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/ und https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/.

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens vindt u in de privacyverklaring van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

8. Eigen diensten

Omgang met gegevens van sollicitanten

Wij bieden u de mogelijkheid bij ons te solliciteren (bijv. via e-mail, per post of via het online sollicitatieformulier). Hieronder informeren wij u over de reikwijdte, het doel en het gebruik van de in het kader van het sollicitatieproces verzamelde persoonsgegevens. Wij garanderen dat de verzameling, de verwerking en het gebruik van uw gegevens in overeenstemming gebeurt met de bestaande wetgeving inzake gegevensbescherming en alle overige wettelijke bepalingen en dat uw gegevens strikt vertrouwelijk worden behandeld.

Omvang en doel van verzameling van gegevens

Wanneer u bij ons solliciteert, verwerken we de persoonsgegevens die u in dat verband verstrekt (bijv. contact- en communicatiegegevens, sollicitatiedocumenten, notities in het kader van sollicitatiegesprekken, etc.), voor zover dit vereist is om te beslissen of u al dan niet wordt ingehuurd. De rechtsgrondslag hiervoor is § 26 BDSG conform het Duitse recht (aangaan van een arbeidsovereenkomst), Art. 6, lid 1, sub b, van de AVG (algemene voorbereiding van een arbeidsovereenkomst) en – indien u toestemming hebt verleend – Art. 6, lid 1, sub a, van de AVG. De toestemming kan op ieder moment worden ingetrokken. Uw persoonsgegevens worden in ons bedrijf uitsluitend aan personen verstrekt die met de behandeling van uw sollicitatie belast zijn.

Bij een succesvolle sollicitatie worden de door u verstrekte gegevens op grond van § 26 van de Duitse wet BDSG en Art. 6, lid 1, sub b, van de AVG ter naleving van de arbeidsovereenkomst in ons gegevensverwerkingssysteem opgeslagen.

Bewaartermijn van de gegevens

Indien wij u geen functie kunnen aanbieden, u een functie weigert of uw sollicitatie intrekt, behouden wij ons het recht voor de door u verstrekte gegevens op grond van onze legitieme belangen (Art. 6, lid 1, sub f, van de AVG) tot 6 maanden na het einde van het sollicitatieproces (weigering of intrekking van sollicitatie) te bewaren. Daarna worden de gegevens verwijderd en worden de fysieke sollicitatiedocumenten vernietigd. De bewaring dient in het bijzonder als bewijsmateriaal in geval van een rechtszaak. Indien het duidelijk is dat deze gegevens na deze 6 maanden nog nodig zullen zijn (bijv. door een mogelijke of aanstaande rechtszaak), worden deze pas verwijderd wanneer het doel voor deze langere bewaring niet meer van toepassing is.

Een langere bewaring is ook mogelijk wanneer u daarvoor toestemming (Art. 6, lid 1, sub a, van de AVG) hebt gegeven of wanneer wettelijke bewaartermijnen de verwijdering van deze gegevens uitsluiten.

Opname in een sollicitantenpool

Indien wij u geen functie aanbieden, bestaat evt. de mogelijkheid dat u in onze sollicitantenpool wordt opgenomen. Indien u in deze pool wordt opgenomen, worden alle documenten en gegevens uit de sollicitatie in de sollicitantenpool opgenomen, zodat u bij een passende vacature kan worden gecontacteerd.

U wordt uitsluitend in de sollicitantenpool opgenomen op grond van uw uitdrukkelijke toestemming (Art. 6, lid 1, sub a, van de AVG). Het verlenen van uw toestemming gebeurt vrijwillig en houdt geen verband met het huidige sollicitatieproces. De betrokkene kan zijn toestemming op elk moment weer intrekken. In dat geval worden de gegevens definitief uit de sollicitantenpool verwijderd, mits er geen wettelijke redenen bestaan om deze te blijven bewaren.

De gegevens uit de sollicitantenpool worden uiterlijk twee jaar na het verlenen van de toestemming definitief verwijderd.