Privacyverklaring

1. Overzicht gegevensbescherming

Algemene opmerkingen

Hierna volgt een kort overzicht van wat er met uw persoonsgegevens gebeurt wanneer u deze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. In de privacyverklaring onder deze tekst staat meer informatie over het thema gegevensbescherming.

Gegevensverzameling op deze website

Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverzameling op deze website?

De gegevens op deze website worden verwerkt door de eigenaar ervan. De contactgegevens van de eigenaar staan op het impressum van de website.

Hoe verkrijgen wij uw gegevens?

Ten eerste worden deze gegevens verzameld omdat u deze aan ons meedeelt. Het kan hier gaan om gegevens die u in een contactformulier hebt ingevuld.

Andere gegevens worden automatisch door ons IT-systeem opgeslagen, of nadat u de website hebt bezocht. Het gaat dan vooral om technische gegevens (bijv. internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip van bezoek aan de pagina). Deze gegevens worden automatisch geregistreerd op het moment dat u deze website bezoekt.

Waarvoor gebruiken we uw gegevens?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om te garanderen dat de website zonden fouten kan worden gebruikt. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw internetgebruik te analyseren.

Welke rechten hebt u met betrekking tot uw gegevens?

U hebt op elk moment het recht om gratis informatie te krijgen over de herkomst, de ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonsgegevens. U hebt bovendien het recht om deze persoonsgegevens te corrigeren of te wissen. Als u toestemming hebt gegeven om de gegevens te verwerken, kunt u die toestemming in de toekomst altijd intrekken. Ook hebt u het recht om onder bepaalde omstandigheden te verzoeken dat uw persoonsgegevens slechts in beperkte mate worden verwerkt. Bovendien hebt u recht op beroep bij de bevoegde autoriteiten.

U kunt hiervoor, en in geval van verdere vragen over het thema gegevensbescherming, altijd contact met ons opnemen via het in het impressum vermelde adres.

Analysetools en tools van derden

Bij het bezoeken van deze website kan uw surfgedrag statisch worden geëvalueerd. Dat gebeurt vooral door middel van cookies en met zogenaamde analyseprogramma's.

In deze privacyverklaring vindt u gedetailleerde informatie over deze analyseprogramma's.

2. Hosting en Content Delivery Networks (CDN)

Externe hosting

Deze website wordt gehost bij een externe serviceprovider (hoster). De persoonsgegevens die op deze website worden geregistreerd, worden op de server van de hoster opgeslagen. Hierbij kan het vooral
gaan om IP-adressen, contactverzoeken, meta- en communicatiegegevens, contractgegevens, contactgegevens, namen, toegang tot website en overige gegevens die via een website gegenereerd worden.

De hoster gebruikt deze gegevens om het contract na te leven tegenover onze potentiële en bestaande klanten (Art. 6 sectie 1 lid b DSGVO) en om ons online aanbod op een veilige, snelle en efficiënte manier ter beschikking te laten stellen door een professionele aanbieder (Art. 6 sectie 1 lid f DSGVO).

Onze hoster zal uw gegevens alleen verwerken als dat noodzakelijk is om zijn service te verlenen en zal onze aanwijzingen over deze gegevens in acht nemen.

Sluiten van een overeenkomst over de orderverwerking

Om te garanderen dat de verwerking conform de gegevensbescherming verloopt, hebben we met onze hoster een overeenkomst gesloten over de orderverwerking.

3. Algemene opmerkingen en verplichte informatie

Gegevensbescherming

De eigenaar van deze site neemt de bescherming van uw persoonsgegevens zeer ernstig. Wij behandelen uw persoonsgegevens op confidentiële wijze en conform de wettelijke voorschriften op het gebied van gegevensbescherming en conform deze privacyverklaring.

Bij het gebruiken van deze website worden verschillende persoonsgegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. In deze privacyverklaring wordt verklaard welke gegevens we verzamelen en waarvoor we ze gebruiken. Hier wordt ook uitgelegd hoe en met welk doel dat gebeurt.

Wij wijzen erop dat er tijdens de gegevensoverdracht via internet (bijv. tijdens communicatie per e-mail) veiligheidslekken kunnen optreden. Een compleet waterdichte beveiliging van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Opmerking over verantwoordelijke instanties

De verantwoordelijke instantie voor de gegevensverwerking op deze website is: Karl Buschmann Maschinenbau GmbH
Sascha Buschmann
Industriestraße 18
D-46499 Hamminkeln

Telefoon: +49 (0) 2852 96690
E-mail: info@guelleruehrwerke.de

Een verantwoordelijke instantie is een natuurlijke of juridische persoon die alleen of samen met anderen over het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bijv. namen, e-mailadressen, etc.) beslist.

Uw toestemming voor het verwerken van de gegevens intrekken

Veel gegevensverwerkingsprocessen zijn enkel mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. Een reeds gegeven toestemming kunt u op eender welk moment intrekken. Daarvoor is een informele mededeling per e-mail aan ons voldoende. Het intrekken van deze toestemming is niet van invloed op de rechtmatigheid van de gegevensverwerking die daarvoor is uitgevoerd.

Recht op bezwaar tegen gegevensverzameling in bijzondere gevallen en tegen direct marketing (Art. 21 DSGVO)

ALS DE GEGEVENSVERWERKING OP GROND VAN ART. 6 SECTIE 1 LID E OF F DSGVO WORDT UITGEVOERD, HEBT U OP EENDER WELK MOMENT HET RECHT, OM REDENEN DIE VOORTVLOEIEN UIT EEN BIJZONDERE SITUATIE, TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS

BEZWAAR AAN TE TEKENEN; DIT GELDT OOK VOOR EEN OP DEZE BEPALINGEN STEUNENDE PROFILING. DE RECHTSGROND WAAROP EEN VERWERKING RUST, STAAT IN DEZE PRIVACYVERKLARING. INDIEN U BEZWAAR AANTEKENT, ZULLEN WE UW PERSOONSGEGEVENS NIET MEER VERWERKEN, TENZIJ WE DWINGENDE VEILIGHEIDSRELEVANTE REDENEN VOOR DE VERWERKING HEBBEN DIE PREVALEREN OP UW BELANGEN, RECHTEN EN VRIJHEDEN, OF TENZIJ DE VERWERKING DIENT VOOR HET GELDEND MAKEN, UITOEFENEN OF VERDEDIGEN VAN RECHTSVORDERINGEN (BEZWAAR CONFORM ART. 21 SECTIE 1 DSGVO).

INDIEN UW PERSOONSGEGEVENS WORDEN BEWERKT OM DIRECT MARKERING UIT TE VOEREN, DAN HEBT U HET RECHT OM OP EENDER WELK MOMENT BEZWAAR AAN TE TEKENEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS VOOR ZULKE MARKETINGDOELEINDEN; DIT GELDT OOK VOOR PROFILING, VOOR ZOVER DIT IN VERBAND STAAT MET ZULKE DIRECT MARKETING. WANNEER U BEZWAAR AANTEKENT, WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS UITSLUITEND VOOR DIRECT MARKETING NIET MEER GEBRUIKT (BEZWAAR CONFORM ART. 21 SECTIE 2 DSGVO).

Recht op bezwaar bij de bevoegde autoriteiten

In geval van ingrepen tegen de DSGVO hebben de betrokkenen recht op bezwaar bij een toezichthoudende autoriteit, in het bijzonder in de lidstaat waarin u gewoonlijk verblijft, op de werkplek of op de plaats van de vermeende inbreuk. Het recht op bezwaar is van toepassing onverminderd de andere administratieve of rechtsmiddelen.

Recht op gegevensoverdracht

U hebt het recht om gegevens die wij op grond van uw toestemming of bij het naleven van een overeenkomst automatisch verwerken, aan uzelf of een derde partij in een conventioneel, door een machine leesbaar formaat te laten overhandigen. Indien u wenst dat de gegevens rechtstreeks aan een andere verantwoordelijke partij worden overgedragen, zal dat alleen gebeuren als dat op technisch vlak mogelijk is.

SSL- resp. TLS-versleuteling

Om veiligheidsredenen en ter bescherming van vertrouwelijke inhoud, zoals bijvoorbeeld bestellingen of aanvragen die u als eigenaar van de site naar ons verzendt, gebruikt deze site een SSL- resp. TLS-versleuteling. Een versleutelde verbinding herkent u doordat de adresregel van de browser van
„http://“ in „https://“ verandert, en aan het slotsymbool in uw adresbalk.

Als de SSL- resp. TLS-versleuteling geactiveerd is, kunnen de gegevens die u naar ons verzendt niet door derden worden meegelezen.

Herkomst, wissen en correctie

U hebt in het kader van de geldende wettelijke bepalingen op elk moment het recht op gratis informatie over uw opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst en de ontvangers ervan alsook het doel van de gegevensverwerking en evt. het recht op correctie of het wissen van deze gegevens. U kunt hiervoor, en in geval van verdere vragen over het thema persoonsgegevens, altijd contact met ons opnemen via het in het impressum vermelde adres.

Recht op beperking van de verwerking

U hebt het recht te verzoeken dat uw persoonsgegevens slechts in beperkte mate worden verwerkt. U kunt hiervoor altijd contact met ons opnemen via het in het impressum vermelde adres. In de volgende gevallen is er recht op de beperking van de verwerking:

 • Als u de juistheid van de bij ons opgeslagen persoonsgegevens betwist, hebben wij in de regel tijd nodig om dat te controleren. U hebt voor de duur van deze controle het recht te verzoeken dat uw persoonsgegevens slechts in beperkte mate worden verwerkt.
 • Als uw persoonsgegevens op onrechtmatige wijze zijn/worden verwerkt, kunt u verzoeken dat de verwerking van deze gegevens wordt beperkt in plaats dat ze worden gewist.
 • Wanneer wij uw persoonsgegevens niet meer nodig hebben, maar u die toch nog nodig hebt voor het uitoefenen, verdedigen of geldend maken van rechtsvorderingen, hebt u het recht te verzoeken dat de verwerking van deze gegevens wordt beperkt in plaats dat ze worden gewist.
 • Indien u conform Art. 21 sectie 1 DSGVO bezwaar hebt aangetekend, moet er een afweging worden gemaakt tussen uw belangen en de onze. Zolang nog niet vaststaat wiens belangen prevaleren, hebt u het recht te verzoeken dat uw persoonsgegevens slechts in beperkte mate worden verwerkt.

Wanneer u de verwerking van uw persoonsgegevens hebt beperkt, mogen deze gegevens – uitgezonderd de opslag ervan – enkel met uw toestemming of voor het geldend maken, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen, ter bescherming van rechten van een andere natuurlijke of juridische persoon of door een belangrijk algemeen belang van de Europese Unie of een van haar lidstaten worden verwerkt.

Bezwaar tegen markering-e-mails

Het gebruiken van de in het kader van de impressumplicht gepubliceerde contactgegevens voor het verzenden van niet-uitdrukkelijk aangevraagde reclame en informatiemateriaal wordt hierbij niet toegestaan. De eigenaar van de site behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om gerechtelijke stappen te ondernemen in het geval van een niet-gewenste verzending van reclamemateriaal of spammails.

4. Gegevensverzameling op deze website

Cookies

Onze websites maken gebruik van zogenaamde „cookies“. Cookies zijn kleine tekstbestanden en veroorzaken geen schade aan uw eindapparaat. Ze worden ofwel tijdelijk gebruikt voor de duur van een sessie (sessiecookies), ofwel blijvend (permanente cookies) op uw eindapparaat opgeslagen. Sessiecookies worden op het einde van uw bezoek automatisch verwijderd. Permanente cookies blijven opgeslagen op uw eindapparaat totdat u deze zelf verwijdert of deze automatisch door uw webbrowser worden verwijderd.

Ten dele kunnen ook cookies van derde partijen op uw eindapparaat worden opgeslagen bij het bezoeken van onze site (third-party-cookies). Deze stellen ons of u in staat om bepaalde diensten van derde partijen te gebruiken (bijv. Cookies voor het uitvoeren van betaalservices).

Cookies hebben verschillende functies. Talrijke cookies zijn technisch noodzakelijk, omdat bepaalde websitefuncties zonder deze cookies niet zouden werken (bijv. Het winkelmandje of het afspelen van video’s). Andere cookies dienen om het websitegebruik te evalueren of om reclame te tonen.

Cookies die nodig zijn voor het uitvoeren van het elektronische communicatieproces (noodzakelijke cookies), voor het ter beschikking stellen van bepaalde door u gewenste functies (functionele cookies, bijv. voor het winkelmandje) of ter optimalisatie van de website (bijv. cookies voor het meten van de bezoekers van de website), worden op grond van Art. 6 sectie 1 lid f DSGVO opgeslagen, indien er geen andere rechtsgrond wordt aangegeven. De eigenaar van de website heeft een legitiem belang om cookies op te slaan om zijn diensten zonder technische storingen en op optimale wijze ter beschikking te stellen. Indien er toestemming is gevraagd voor het opslaan van cookies, worden de desbetreffende cookies uitsluitend opgeslagen op grond van deze toestemming (Art. 6 sectie 1 lid a DSGVO); de toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

U kunt uw browser zo instellen dat u op de hoogte wordt gebracht wanneer er cookies worden geplaatst deze cookies dan enkel in bepaalde gevallen toestaan, dat u cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen weigert of dat de automatische verwijdering van cookies bij het sluiten van de browser wordt geactiveerd. Bij het deactiveren van cookies kan de werking van deze website beperkt zijn.

Wanneer cookies worden gebruikt door derde partijen of ter analyse, zullen wij u hierover in het kader van deze privacyverklaring speciaal op de hoogte brengen en hiervoor evt. uw toestemming vragen.

Toestemming voor cookies met Usercentrics

Deze website gebruikt de cookie-consent-technologie van Usercentrics, om uw toestemming voor het opslaan van bepaalde cookies op uw eindapparaat te verkrijgen en deze conform de voorschriften inzake gegevensbescherming te documenteren. De aanbieder van deze technologie is Usercentrics GmbH, Rosental 4, 80331 München, website:
https://usercentrics.com/de/ (voortaan „Usercentrics“).

Wanneer u onze website bezoekt, worden de volgende persoonsgegevens naar Usercentrics verzonden:

 • Uw toestemming(en) resp. het intrekken van uw
 • toestemming(en) Uw IP-adres
 • Informatie over uw browser Informatie
 • over uw eindapparaat Tijdstip van uw
 • bezoek aan de website

Daarnaast slaat Usercentrics een cookie op in uw browser om de door u verleende toestemmingen resp. het intrekken daarvan te kunnen toewijzen. De op die manier geregistreerde gegevens worden opgeslagen totdat u ons verzoekt deze te verwijderen, de Usercentrics-cookie zelf verwijdert of het doel voor de gegevensopslag niet meer van toepassing is. Dwingende wettelijke bewaarplichten blijven ongewijzigd.

Er wordt gebruik gemaakt van Usercentrics om de wettelijk voorgeschreven toestemmingen voor het gebruik van cookies te verkrijgen. De rechtsgrond hiervoor is Art. 6 sectie 1 S. 1 lid c DSGVO.

Overeenkomst inzake orderverwerking

We hebben een overeenkomst met Usercentrics gesloten inzake orderverwerking. Het gaat hierbij om een volgens de voorschriften op het gebied van gegevensbescherming voorgeschreven overeenkomst, die garandeert dat Usercentrics de persoonsgegevens van de bezoekers van onze website alleen overeenkomstig onze aanwijzingen en met inachtneming van de DSGVO verwerkt.

Logbestanden van server

De provider van de site verzamelt automatisch informatie en slaag deze op in zogenaamde logbestanden van de server, die uw browser automatisch naar ons verzendt. Dit zijn:

 • Browsertype en browserversie
 • gebruikt besturingssysteem
 • Referrer URL
 • Hostname van bezoekende computer
 • Tijdstip van serververzoek
 • IP-adres

Er wordt niet overwogen om deze gegevens samen te voegen met andere databronnen.

De registratie van deze gegevens gebeurt op grondslag van Art. 6 sectie 1 lid f DSGVO. De eigenaar van de website heeft een legitiem belang bij een technisch storingsvrije weergave en bij de optimalisatie van zijn website – hiervoor moeten de logbestanden van de server worden geregistreerd.

Aanvraag per e-mail, telefoon of telefax

Wanneer u ons per e-mail, telefoon of telefax contacteert, wordt uw aanvraag, inclusief alle daaruit resulterende persoonsgegevens (naam, aanvraag) bij ons opgeslagen en verwerkt om uw verzoek te kunnen verwerken. Deze gegevens worden aan niemand verstrekt zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

De verwerking van deze gegevens gebeurt op grond van Art. 6 sectie 1 lid DSGVO, indien uw aanvraag te maken heeft met het naleven van een overeenkomst of voor het uitvoeren van precontractuele maatregelen. In alle andere gevallen is de verwerking op basis van ons legitiem belang bij de effectieve bewerking van de aan ons gerichte aanvraag (Art. 6 sectie 1 lid f DSGVO) of uw toestemming (Art. 6 sectie 1 lid a DSGVO), indien deze wordt gevraagd.

De door u via een contactverzoek aan ons verzonden gegevens blijven bij ons totdat u ons verzoekt deze te verwijderen, uw toestemming voor de opslag ervan intrekt of het doel voor de opslag van deze gegevens niet meer van toepassing is (bijv. na een afgesloten behandeling van uw verzoek). Dwingende wettelijke bepalingen – in het bijzonder wettelijke bewaartermijnen – blijven ongewijzigd.

5. Analysetools en advertenties

Google Analytics

Deze website gebruikt functies van de webanalysedienst Google Analytics. De aanbieder is Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Google Analytics gebruikt zogenaamde „cookies“. Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen om uw gebruik van de website te kunnen analyseren. De door de cookie verzamelde informatie over uw gebruik van deze website wordt in de regel naar een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen.

De opslag van Google-Analytics-cookies en het gebruik van deze analysetools gebeuren op grondslag van Art. 6 sectie 1 lid f DSGVO. De eigenaar van de website heeft een legitiem belang bij de analyse van het websitegebruik, om zowel zijn webinhoud als zijn advertenties te optimaliseren. Indien daar toestemming voor wordt gevraagd (bijv. toestemming voor opslag van cookies), gebeurt de verwerking uitsluitend op grondslag van Art. 6 sectie 1 lid a DSGVO; de toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

IP-anonimisering

Op deze website hebben we de functie IP-anonimisering geactiveerd. Daardoor wordt uw IP-adres door Google in de lidstaten van de Europese Unie of in andere staten die het verdrag voor de Europese Economische Ruimte hebben ondertekend, afgekort wanneer deze worden verzonden naar de VS. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar afgekort. In opdracht van de eigenaar van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de websiteactiviteiten op te stellen en om andere met het websitegebruik en het internetgebruik gepaard gaande aan de eigenaar van de website te verlenen. Het in het kader van Google Analytics door uw browser verzonden IP-adres wordt niet gevoegd bij andere gegevens van Google.

Browserplugin

Door een instelling in uw browsersoftware kunt u verhinderen dat er cookies worden opgeslagen; wij wijzen er echter op dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig zult kunnen gebruiken. U kunt bovendien verhinderen dat de door de cookie gegenereerde en op het gebruik van de website betrekking hebbende gegevens (incl. uw IP-adres) door Google worden geregistreerd en dat deze gegevens door Google worden verwerkt, door de browserplugin onder de volgende link te downloaden en te installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

Bezwaar tegen registratie van gegevens

U kunt verhinderen dat Google Analytics uw gegevens registreert door te klikken op de volgende link. Er wordt een opt-out-cookie geplaatst die verhindert dat uw gegevens bij toekomstige bezoeken aan deze website worden geregistreerd: Google Analytics deactiveren.

Meer informatie over hoe Google Analytics omgaat met gebruikersgegevens vindt u in de privacyverklaring van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl

Orderverwerking

Wij hebben met Google een overeenkomst gesloten inzake orderverwerking en passen de strenge richtlijnen van de Duitse gegevensbeschermingsautoriteiten volledig toe bij het gebruik van Google Analytics.

Opslagtermijn

Bij Google opgeslagen gegevens op gebruikers- en gebeurtenisniveau die aan cookies, gebruikersidentificaties (bijv. User ID) of advertentie-ID (bijv. DoubleClick-cookies, Android-advertentie-ID) zijn toegewezen, worden na 14 maanden anoniem gemaakt resp. verwijderd. Details hierover kunt u raadplegen via de volgende link: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=nl

Google Ads und Google Conversion-tracking

Deze website maakt gebruik van Google Ads. Google Ads is een online advertentieprogramma van Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

In het kader van Google Ads gebruiken wij de zogenaamde conversion-tracking. Wanneer u op een door Google geplaatste weergave klikt, wordt er een cookie voor conversion-tracking op uw computer gezet. Cookies zijn kleine tekstbestanden die de internetbrowser op de computer van de gebruiker opslaat. Deze cookies verliezen na 30 dagen hun geldigheid en dienen niet voor de persoonlijke identificatie van de gebruiker.
Wanneer de gebruiker bepaalde pagina’s van deze website bezoekt en de cookie nog niet vervallen is, kunnen Google en wij zien dat de gebruiker op de weergave geklikt heeft en naar deze site is doorgestuurd.

Elke Google Ads-klant krijgt een andere cookie. De cookies kunnen niet via de website van Google Ads-klanten worden gevolgd. De met behulp van de conversion-cookies verkregen informatie dient om conversatiestatistieken van Google Ads-klanten te maken die voor conversion-tracking hebben gekozen. De klanten krijgen het totaal aantal gebruikers te zien die op hun advertentie hebben geklikt, en zo zijn doorverwezen naar een site met conversion-tracking-tag. U krijgt echter geen informatie over de identiteit van de gebruiker. Als u niet aan tracking wilt deelnemen, kunt u ervoor kiezen het gebruik ervan niet toe te staan door de cookie van Google conversion-tracking in uw internetbrowser te deactiveren in de gebruikersinstellingen. U wordt dan niet opgenomen in de conversion-tracking-statistieken.

De opslag van „Google-Analytics-cookies“ en het gebruik van deze trackingtools gebeuren op grondslag van Art. 6 sectie 1 lid f DSGVO. De eigenaar van de website heeft een legitiem belang bij de analyse van het websitegebruik, om zowel zijn webinhoud als zijn advertenties te optimaliseren.

Indien daar toestemming voor wordt gevraagd (bijv. toestemming voor opslag van cookies), gebeurt de verwerking uitsluitend op grondslag van Art. 6 sectie 1 lid a DSGVO; de toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

Meer informatie over Google Ads en Google Conversion Tracking vindt u in de privacyverklaring van Google:
https://policies.google.com/privacy?hl=nl.

U kunt uw browser zo instellen dat u op de hoogte wordt gebracht wanneer er cookies worden geplaatst deze cookies dan enkel in bepaalde gevallen toestaan, dat u cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen weigert of dat de automatische verwijdering van cookies bij het sluiten van de browser wordt geactiveerd. Bij het deactiveren van cookies kan de werking van deze website beperkt zijn.

6. Plugins en tools

YouTube met geavanceerde gegevensbescherming

Op deze website staan YouTube-video’s. De eigenaar van de site is Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Wij gebruiken YouTube in de geavanceerde gegevensbeschermingsmodus. Volgens YouTube wordt er in deze modus geen informatie over de bezoeker op deze website opgeslagen voordat die de video heeft bekeken. Door de geavanceerde gegevensbeschermingsmodus wordt het verzenden van gegevens aan YouTube-partners uitgesloten, tenzij dit strikt noodzakelijk is. YouTube maakt – onafhankelijk van het feit of u een video bekijkt – verbinding met het Google DoubleClick-netwerk.

Zodra u een YouTube-video op deze website start, wordt er verbinding gemaakt met de server van YouTube. De YouTube-server krijgt dan de informatie welke van onze pagina’s u hebt bezocht. Wanneer u bent aangemeld op uw YouTube-account, kan YouTube uw surfgedrag direct aan uw persoonlijk profiel toevoegen. U kunt dit verhinderen door uit te loggen op uw YouTube-account.

Ook kan YouTube verschillende cookies op uw eindapparaat opslaan nadat een video is gestart. Aan de hand van deze cookies kan YouTube informatie krijgen over de bezoekers van deze website. Deze informatie wordt onder andere gebruikt om videostatistieken op te stellen, de toepassing gebruiksvriendelijker te maken en om pogingen tot fraude tegen te gaan. De cookies blijven op uw eindapparaat totdat u deze verwijdert.

Na het starten van een YouTube-video kunnen er mogelijk verschillende gegevensverwerkingsprocessen starten waarop wij geen invloed hebben.

Er wordt gebruik gemaakt van YouTube om ons online aanbod op een passende manier weer te geven. Dit is een legitiem belang in de zin van Art. 6 sectie 1 lid f DSGVO. Indien daar toestemming voor wordt gevraagd, gebeurt de verwerking uitsluitend op grondslag van Art. 6 sectie 1 lid a DSGVO; de toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

Meer informatie over gegevensbescherming bij YouTube vindt u in hun privacyverklaring op: https://policies.google.com/privacy?hl=nl.

Google Web Fonts

Om de lettertypes op een eenduidige manier weer te geven, maakt deze site gebruik van Google Web Fonts, die door Google ter beschikking worden gesteld. De Google Fonts zijn lokaal geïnstalleerd. Daarbij wordt geen verbinding gemaakt met de server van Google.

Meer informatie over Google Web Fonts vindt u op https://developers.google.com/fonts/faq en in de privacyverklaring van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=nl.

Google Maps

Deze site maakt via een API gebruik van de kaartenservice Google Maps. De aanbieder is Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Om de functies van Google Maps te kunnen gebruiken, moet uw IP-adres worden opgeslagen. Deze informatie wordt in de regel naar een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen. De aanbieder van deze site heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht.

Google Maps wordt gebruikt om ons online aanbod op een passende manier weer te geven en om ervoor te zorgen dat de door ons op de website aangegeven plaatsen gemakkelijk kunnen worden gevonden. Dit is een legitiem belang in de zin van Art. 6 sectie 1 lid f DSGVO. Indien daar toestemming voor wordt gevraagd, gebeurt de verwerking uitsluitend op grondslag van Art. 6 sectie 1 lid a DSGVO; de toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

Meer informatie over hoe er wordt omgegaan met gebruikersgegevens vindt u in de privacyverklaring van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=nl.

7. Eigen services

Omgaan met gegevens van sollicitant

Wij bieden u de mogelijkheid bij ons te solliciteren (bijv. via e-mail, per post of via het online sollicitatieformulier). Hieronder informeren wij u over de omvang, het doel en het gebruik van de door u in het kader van het sollicitatieproces verstrekte persoonsgegevens. Wij garanderen dat de verzameling, de verwerking en het gebruik van uw gegevens in overeenstemming gebeurt met de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming en alle overige wettelijke bepalingen en dat uw gegevens strikt vertrouwelijk worden behandeld.

Omvang en doel van verzameling van gegevens

Wanneer u bij ons solliciteert, verwerken we uw daarbij verstrekte persoonsgegevens (bijv. contact- en communicatiegegevens, sollicitatiedocumenten, notities in het kader van sollicitatiegesprekken, etc.), voor zover dit vereist is om te beslissen of die persoon al dan niet wordt aangeworven. De rechtsgrondslag hiervoor is § 26 BDSG-neu conform het Duitse recht (aangaan van een arbeidsovereenkomst), Art. 6 sectie 1 lid b DSGVO (algemene voorbereiding van een arbeidsovereenkomst) en – indien u toestemming hebt gegeven – Art. 6 sectie 1 lid a DSGVO. De toestemming kan op elk moment worden ingetrokken. Uw persoonsgegevens worden in ons bedrijf uitsluitend aan personen verstrekt die met de behandeling van uw sollicitatie belast zijn.

Bij een succesvolle sollicitatie worden de door u verstrekte gegevens op grondslag van § 26 BDSG-neu en Art. 6 sectie 1 lid b DSGVO ter naleving van de arbeidsovereenkomst in ons gegevensverwerkingssysteem opgeslagen.

Bewaartermijn van de gegevens

Indien wij u geen functie kunnen aanbieden, u een functie weigert of uw sollicitatie intrekt, behouden wij ons het recht voor de door u verstrekte gegevens op grondslag van ons legitieme belangen (Art. 6 sectie 1 lid f DSGVO) tot 6 maanden na het einde van het sollicitatieproces (weigering of intrekking van sollicitatie) te bewaren.

Daarna worden de gegevens verwijderd en worden de fysieke sollicitatiedocumenten vernietigd. De bewaring dient in het bijzonder als bewijsmateriaal in geval van een rechtszaak. Indien het duidelijk is dat deze gegevens na deze 6 maanden nog benodigd zullen zijn (bijv. door een mogelijke of aanstaande rechtszaak), worden deze gegevens pas verwijderd wanneer het doel voor deze langere bewaring niet meer van toepassing is.

Een langere bewaring kan bovendien plaatsvinden wanneer u daarvoor toestemming (Art. 6 sectie 1 lid a DSGVO) hebt gegeven of wanneer wettelijke bewaartermijnen de verwijdering van deze gegevens uitsluiten.

Opname in een sollicitantenpool

Indien wij u geen functie aanbieden, bestaat evt. de mogelijkheid dat u in onze sollicitantenpool wordt opgenomen. Indien u in deze pool wordt opgenomen, worden alle documenten en gegevens uit de sollicitatie in de sollicitantenpool overgenomen, zodat u bij een passende vacature kan worden gecontacteerd.

U wordt uitsluitend in de sollicitantenpool opgenomen op grondslag van uw uitdrukkelijke toestemming (Art. 6 sectie 1 lid a DSGVO). Het verlenen van uw toestemming gebeurt vrijwillig en houdt geen verband met het huidige sollicitatieproces. De betrokken persoon kan zijn toestemming op elk moment weer intrekken. In dat geval worden de gegevens definitief verwijderd uit de sollicitantenpool, voor zover er geen wettelijke redenen zijn om deze te blijven bewaren.

De gegevens uit de sollicitantenpool worden ten laatste twee jaar na het verlenen van de toestemming definitief verwijderd.